ספר פרוטוקולים - נובמבר - 1939

אספה מנהל יצחק. 4.11.1939
 1. הדלקת מנורות הנפט בחדרים.
  יצחק הספ’ מותח ביקורת על הרבה הדלקות בלתי מנומקות בערב. הוא דורש בתוקף יתר קפדנות כלפי החלטות ועדת האספקות.
 2. בעיות כספיות
  התעוררו חילוקי דעות בין מתתיהו לבין יצחק גזבר הקבוצה.
  מתתיהו אינו מסכים לעיקרון שרק החברים שהם בעלי הון, יישאו את גרעון הקבוצות בשנות 1936-1938, אלא כל החברים.
  מסיבות הנוגעות למציאות.
  יצחק הציע להם אחרת, אולם הוא מציע לחברה גם להסכים לדעתם של מתתיהו וברכה.
  מחליטים רק להביע את דעתה של החברה באופן פרינציפיוני, שעל חבר בעל הון היוצא את הקבוצה לשלם את חובו המוטל עליו.
 3. בעיות עבודה
  יצחק מדבר בעד ריכוז כל כוחות הגזבר ומנהלת חשבונות לסידור המאזן.
  משה מציע להחזיר את אנשי כפר ידידיה.
  מחליטים לקרוא לחזרה את יורם ואת אפריים, וליתר החברה להודיע שיהיו מוכנים מה-15 לח"ז.
 4. הכשרתו של מוטקה
  הוא שאל אותנו עוד פעם האם לפי הסכמת כל החברה הוא יישלח לענף המטעים.

אספה מנהל יצחק פ. 6.11.1939
 1. שמירה גושית
  יש אפשרות להשיג 4 מקומות בשמירה זו בעד 110 מא"י לאיש . מחליטים כך.
 2. דין וחשבון של ועדת דירה.
  עפרה נותנת דו"ח בוחרים בוועדה חדשה, שתתכן תכנית מפורטת. עפרה, יהודה אב' ומשה נבחרו.
 

אספה מנהל יצחק פ. 8.11.1939
אורח: זאב משי
 1. חזרתו של אפרים
  הוא חזר הביתה במקום לחזור למאיר פרנק במגדיאל. מחליטים שמנחם ון אמרוגן ייצא מכפר ידידיה.
 2. שיחה עם זאב משי. 
  יצחק פ. מתחיל לתת סקירה על מצב העבודה, ועל מצב העבודה בכללו. 
  זאב משי פותח בדבריו בסקירה על פעולות ההתיישבות מאז פרוץ המלחמה. יש תכניות להכשרת הקרקע במשקים ההרריים. אבל הקק"ל רוצה בעד הסכומים הדרושים לכך לרכוש שטחים בעד מחירים זולים כעת.
  הוא עובר למצבנו, מביע את דאבונו על חוסר הקשרים שישנו בנינו (ל??), אבל הוא בטוח -  לפי עדויות הוועדה המשקית -  שבשטח החקלאי, אנחנו פחות או יותר מוכנים. הקושי הגדול אצלנו הוא חוסר אנשים. וכעת המזכירות מציעה לנו לקלוט גרעין של 20 וינאים, שהיו בהשרון. היו חברי גורדוניה בוינה, והעובדה מוכרחה להשפיע בהיכנסם אצלנו, ושואלים אותנו האם אנחנו מוכנים לקבל את הפרינציפ. משי שואל אותנו בירור נוסף על השקפותינו הפוליטיות.

אספה מנהל יצחק 9.11.1939
 1. שמירה גושית
  דורשים ממנו שנשלח שומרים קבועים, ואין מרשים לנו חילופים. לתנאי הזה יצחק הספ’ מתנגד. הוא מפקפק על האפשרויות לתשלום בכופר היישוב, ויחד עם זה לא נדמה לו כדאי להוציא 4 חברים מהחברה.
  בוחרים בדוד (במושב), קרל, משה ב. ואהרון (בפרדסים).
 2. כפר ידידיה - החזרת חברים
  ביחס למצב העבודה, שהוטב במקצת בזמן האחרון, וביחס לסיכויים לקטיף הגדול העומד להתחיל בעוד שבוע ימים, מחליטים להחזיר את כל החברים.

אספה מנהל יצחק פ. 11.11.1939
 1. הצעת חבר הקבוצות בעניין קליטת גרעין גורדוניה- וינאית
  יעקב שואל האם נחוץ להוסיף גרעין לגמרי חדש לקבוצתנו.
  ברוך מעיר את ערכה של חברה המדברת עברית ועובדת זה שנתיים במציאות הארץ.
  האווירה ששלטה בוויכוחים. ננסה. סוף סוף מחליטים לבוא איתם בדברים אבל לא יותר.
 2. מצב העברית
  ברוך
  מתאונן ומדבר בעד בסיס מה:  בחדר האוכל רק עברית.
 3. סידור עבודה
  בנימין
  מתפטר.
  צבי נוסבאום נבחר במקומו.
 

אספה מנהל יצחק 13.11.1939
 1. לוי שטיינהוץ ויצחק ון קרפלד נשארו בכפר ידידיה.
  כדאי ללוי להישאר שם, היות והוא מרוויח כסף, וגם יצחק ק. לומד הרבה. עליו נדון מחר או מחרתיים, אחרי דיונים עם הלשכה. 
 2. מרדכי מרכוס כתב מכתב על קריאתנו לחזרה, הוא בכעס על הצעתנו, ואומר שבכוונתו להישאר שם (בגניגר). מחליטים לכתוב לו ולהסביר לו עוד פעם את כל נימוקינו.
 3. דין וחשבון של יהודה הרופא על נסיעתו לראש פינה ולחולה.
 

הצהרה 1.10.1939
אנו החתומים מטה, והגרים בנטעים, והעוסקים שם, הפועלים מבקשים בזה להתקבל כחברים "לקבוצת פועלים חוליות להתיישבות שיתופית בע"מ". אם נתקבל בתור חברים הננו מתחיבים למלא אחרי תקנות האגודה, ואחרי ההחלטות וההוראות של האספה הכללית, של וועד ההנהלה, ושל הפקידים המורשים של האגודה, והננו מקבלים עלינו אחריות בעד כל ההתחיבויות והתנאים המפורטים בתקנות הללו. כמו כן הננו מסכימים כי הרשימות בספרי האגודה תחייבנה אותנו, בקשר עם כל עניין הנוגע לחובותינו לאגודה, או לתביעותינו מהאגודה.
1. יצחק סלייפר 3.7.09.                  9. בנימין בקרס 20.4.10.
2. שלומית לובשטיין 17.6.14.          10. שושנה בנומא 26.8.12. 
3. חיים ון סקסן 20.6.10.                11. משה בנומא 12.9.13. 
4. יעקב חלדסמת 3.7.10.               12.אהרון בלינדר 31.1.13
                                                    13. אליהו לפשמה 9.5.17.
5. יהודית לוונטל 20.9.14.               14. צבי נוסבאום 26.7.13.
6. רות זוננפלד 13.1.20.                15. אורי הויימן 22.4.12.
7. יהודה ון אמרוגן 15.12.15.          16.אפרים פולק  23.11.13
8. בנימין סנדרס 24.2.17.                    מורדי שנק  20.5.20          
17. אורי ברוק 3.12.16.                18. מלכה אנדרסון 1.8.08.
19. יורם רוזנברג 12.4.10.            20. אלישבע בלינדר 18.1.15.
21. צבי מנהיים 5.6.14.                22. אסתר אבס 25.3.13.
23. מרים גולדשמיט 7.8.12.         24. בת שבע פרומן 11.4.15.
25. רבקה פרומן 14.3.19.            26. יצחק פימנטל. 10.12.13.
27. יהודה אבס 26.12.07.           28. לאה רפפורט. 5.11.14.
29. דוד זוננפלד. 26.4.18.           30. אסתר שטיינהרט. 8.2.14.
31. משה פרומן. 15.2.14.           32. רות סלייפר. 17.5.12.
33. ברוך פרומן. 15.2.14.           34. עפרה פימנטל. 22.6.10.

אספה מנהל יצחק 19.11.1939
 1. קורס לעשיית מזרונים ושמיכות. מחליטים לשלוח את רותי.
 2. דו"ח של אריה על ביקור חברינו בגניגר, אצל הגרעין הווינאי בהשרון.
 3. שאלות יורידיות. דו"ח של יצחק על ביקורו אצל פנחס בועסון בירושלים.
 

אספה מנהל יצחק 25.11.1939
 1. דייגנות (דייג). יהודה מציע לכתוב להולנד.
 2. סנדלרות. ישראל ילמד, כי אורי איננו רוצה להמשיך.
 3. הערות טכניות על המטבח, המחסן ושמירת הכלים.
 4. דין וחשבון של יוסף על עבודתו בהולנד.
  a. המצב הפוליטי
  בקשר עם הסכנה שגדלה בזמן האחרון, עזבו כמה יהודים את הארץ, אבל ההבנה לצרכי עליה לא"י לא התחזקה בתוך היהודים. גם בחוגי הציונות אין מבינים שהדרישות משתנות.
  b. הפדרציה
  מצב העברית ברוב ההתאחדויות הוא רע מאוד. אפילו הרדיקאלים מתרכזים רק לשאלות תיורטיות. בכלל JJF  התחזקה, ויש לקוות שבעתיד תוכל להיות מרכז משפיע לנוער בהולנד.
  אחרי פרסום הספר הלבן ירדה ההתלהבות להכשרה, ובכלל מספר החברים שהולכים להכשרה ברגע זה קטן מאוד. אי אפשר לתלות תקוות גדולות להכשרה בהולנד בעתיד.
  c. ה"החלוץ"
  לרגלי העליה החדשה והבלתי ציונית מגרמניה יש קשיים גדולים. גם תכניות  אינן מתאימות להשקפותינו.
  d. גם המצב בחברת העולים אינו משביע רצון
  e. הפדראציה דורשת שהחלוץ תכנס לתוכה. לרגלי סיבות פסיכולוגיות הוא מתנגד.
  f. פרייניכס  (vereeniging) לא יודעת עוד להתאים לתנאים החדשים. ה"פ" מתנגדת להצעה להכשרה קיבוצית.
  g. קיבוץ -עליה  כ- 40 חברים פרטיים.
  h. סכויי הסרטיפיקטים קטנים מאוד 
  i. המצב הכספי
  j. ההתיישבות בחולה. התנגדות מצד ההורים. 
  k. הסכויים בנוגע לכוחות מהולנד בעתיד, וגם באופן כספי וגם באופן חלוצי אינם טובים. אי אפשר לקבוע את כל החשבונות רק להולנד. 
 5. דין וחשבון  של יצחק על ישיבת המזכירות.
 

שיחת חברים מנהל יצחק הספ’ 27.11.1939
נקבע מספר העובדים במשק ומעמדם בקבוצה.
חברים. 
1. יהודה ון אמ.      8. זאב.           15. עפרה פ.      22. יהודה אב.  29. חנן.
2. בנימין.              9. אסתר ש.    16. ברוך.           23. אסתר אב.  30. רות ז.
3. מרים.               10. יצחק סל.  17. רבקה.          24. יעקב.        31. חנה. 
4. צבי הי.             11. רות סל.    18. משה פ.        25. דוד.
5. שלומית.           12. יוסף.        19. בת שבע פ.   26. צבי מנ. 
6. יהודית.            13. חיים.        20. מרדכי רפפ.   27. שאולה.
7. מרדכי מרקוס.  14. יצחק.פ.     21. לאה.             28. מלכה. 

 מועמדים.
1. מנחם ון אמ.      4. אליהו.       7. הרמן צבי.        10. אלישבע. 
2. אהרון בועז.       5. עמוס.        8. קרה.              11. רחל הוימן.
3. אורי הוימן.        6. אליעזר.     9. אהרון בלינדר.  12. צבי נוסבאום. 

אורחים.
1. רחל אברמוביץ.    3. יצחק ק.   5. אפרים.          7. לוי.
2. אורי ברוך.           4. אריה.      6. יורם.             8. ישראל.

תאריך מאמר מקורי
11/6/2014
גלריית תמונות
תגובות לדף
חדש

תגובות לדף

עדיין אין תגובות. אתם מוזמנים להגיב!