Page 10 שדה נחמיה
P. 10


בושייה תוחתפתהןושאר הנחמ 1 .


תליחתכ םקוה ןושארה הנחמה

הנחמה רשאכ , תובשייתהה ךילהת


ודביע רשא םישנאה תצובקל דעונ

הקנפשוגה וליאו , תועקרקה תא

ןיידע עבק תובשייתהל תימשרה הימחנ הדש

. תיפוס הערכוה אל


רדוגמ ןבלמ ליכה ןושארה הנחמה

4 ללכו , מ " ס 20 - 50 כ ויתודימש


רפע תוילולת םיפקומ םילהוא
רדח חבטמ ףירצ , זוקינ תולעתו


, דוביע ילכ הבו הככס , לכוא

, םיתורישו ןבתמ הוורוא , רוטקרט

. יברעה רמושל הכוס ןכו
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15