Page 100
P. 100


\
10


) ת ו י ל ו ח ( ח י מ ח ג - ח ר ש
1 ® . םמ , ה י צ מ ו ו ס י ג י א יפ ד
י מ י נ פ ד ״ י ס ת .תבט ־־ 1953 ר ב מ צ ד.... ..... ־ : • : ת יל ל כ ח יצ מ רופ ג יא
חלוע^ח תא ם ייס ל ידכ ב .דמ גה גו־ארקל תכלוח ת ור וגצ ה תחנה ת דובע ג ‘ : חטש
....... - • : • ״ 8 ת ר ר וג צ רט-מ 150 - ל ן י י ד ע ם יק וק ז וגא חלוכ
ןכ ומ לע&מח זזיח י לעפמ ל ם ה ית ובוח תא ו ל מ • שי םיקשמהש ירחא :ס א יגבח *לעפמ
• ■םישדוח 5 לם 7 •יארעא י ד י לעי ם יקשמב ז־ וק ינח ג ר וד וב ע תא ןממל
« י״ ל 3400.0 *- הלעי־ רשא 7 ד ר־וטקרט' תיינק ל־ע ןתמ ו אשמ ^הנת^

- - - ־ . . ׳ל ״ י * 7 00 ב - * מ ם ת כ ם • ! * 1 3 5 * 0 ב - וגל ש בוחה
: תועקפהה חטשב
,.אל .וא ת ופ וצ ר ם יגס ־ית ש *א הת י כ י ו ח תפל םא הלאשה' ב־יבס להנתהש ר ור יב ב
התיכ ת חיתפ *ת ונט ק ת ות יכ לש הדבכה הםמיעמב תאןעל ל כ ו י אל קשמהש ררבתה

<ש ‘ ב ח ת יכ-ת יב י : ג ו יש ב ונ ת וא .ב ייח ת האבה הג 1 )ד ל י 19 ( ה ל וד ג רתו* 1
סב
­ ­ ה ב תדע ו ל• רסמנ תוינכתה ר וב יע .ד ל י 2Q ו ת חפל י u i * י רפסמל וגו ןצא *וה ו י ו ם * ה
.,... . ... • ד ן , . 'ה ג י
״ I
? 1 . : 1 ונגיא ןויד ע ׳ר ל ר ב אל ♦ םיפירצה לכ טעמכ וע יגה ם יית נ יב : ם יוגיר צ ןוכ ש
פל.שךחח
ם 1 חתיכה יתיבמ ח גופ צ ־ס זווא דימעה ל ®יש ם יבע וח שי .ם ת וא יס יק ג
. זוי קי ז אל ו ץמפ ו אק ; לכ י רד אה םע -תוצ י 4 ע תח ך יר צ י הז רבד •תיבה לע הגגח
. •חרןדמב ש ורד ח טרחה ןונכ ת ה תא גיש ה ל לק

.דע * ) גגה לל ד כ(- שדחה חבטמה ת יניבב י "ל 16000 .- הכ דע ונא צ וה : חבטמ
.הל.ע.י . ימ יגפ ח ד ו יצהו־ י ״ל 18000 .- ד וע לש םוכס ש ור ד ח יצלט ס גיא ח רמג
* ב 4 ן ח ה ך ס ד : נ י ־ - ן־;ו״מ י.מ לע ר ור יב ב ונלחתה • ת ופס ונ י "ל 18000 •- לש םוכס
r . ..קנבב-ע ו בזע ח ■ ו-טללחי .תולגעה ר יד 11 ינב ל חאו־לדה ל ר ו ג לע ': ת ול גע ר יד
שאר .לכל ןומ ימ <שאר 30 - ל ר יד ( ' י "ל ' 2 400 ; *-• חאול־הח ל ד ג ו *תו אלקחל

: : .) !־( : ;־י .״ ל.: ־ 6000 * י = - J1 ו איצ מיב ה ב נ י ן הלעי ה נדמ וא יפ ל . ) י " ל ’ . 80 *-
רטמ לכ ל..ה ווש האולה .ה נת ינ אלש ררבתה .ב ויב ה ת וד וב ע תא ונר מ ג : ב ויב
4 .)־י ״ ל: :!־?־• r .דעי םירחא ,ר^מ ל " י V 8 ״- ונלב ק וג א ( קשמו קשמ לכל ב ויב
­ פה ­ ה• תא ונ ק ת יו : רבדב שדחמ■ ו נ י י ע י ו b י ו ת ם ה גר ו נ ו בשח זז .תא ש יגנש ירחא
’ * ׳ • ״ * ו ב . יב ל תו ו א לה לש ב ‘ המ י שרב הלאה י ם שר
ע ונמ ל ידכ ב שדחה ה ק יניה וק ל הביאש זגר א ךיקתה ל העצה שי ; הביאש א ר ג t

תאמ ע וצ יב ל המיאתמ זזא ולזז לבקל לרת ש נו רבדב ן י י ע נ ונא * ר ונצ ה ,תמיתס
־ ־ ׳ *חות יסה ־ ב;צקת
ו געק urn . רשא הד ח ע ב ו ימ י • 70 -ל ' הא ו לה _תלב.קל השקב ונש גה : ןוח ט ב ת וריפ ח
• ו ג ינ ע נ אל ךא ,רבעש ש דוח ב קשמב וע צ וב רשא ןוח טבה ת ור יפ ח ל םתוא
׳ - ךרד ם ימ ול יש ה יפסכמ טא ד ג א ג י ג ע 1 חל רז 0 פא ה יה י' הארנה יפ ל :ט אגרגא
׳.״־• ' ס • ייגש 3 ' ךשמב. ם ימ ו לזמת - ו ן גג ימח .יזכ ר מ ה ריבגמ ה

'־ .• .:- י • יט מ וט וא ר ז יד ג ונ ינ ק :יט מ וט וא ר ז יר ג
ז נ 1 d ד גי t ל ו ה ב ן ו ע h u/ ל ר £״ ח ר ל
ו
7גד
! ז ב. ו נ 1 ל ו /ג
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105