Page 101
P. 101


: ם יפ נ ע ב
בצק • ם גר ד 1500 - כ הכ ד ע ע ו ר ז ל ו נקםסה ב ו^ ה ר יר א ה ג ז מ ל ת ודוה - : החלפ

ו נ א ו ם י פ ס ו נ ם נ ו ד 500 - כ ע ו ר ז ל ר ו ע ו נ י נ פ ל . ן ו צ ר ה גרא ע יב ש מ ה ד וב ע ה
.ת ב ש יא צ ומ ד ע ה ד וב ע ה תא ם י י ס נ ש ה וקת
• ה ב וט ת יא ר נ ה ט יב נ ה )ה ר וע ש •ד 2 3 0 ( ה ד וק נ ל ב יב ס מ ם י ג ו י ז ן י ע חטשב
. ) , ם נ ו ד ! 5 ( ת ומ ה בה ? ל ס תא ל ל ד נ אבה ע וב ש ב

• ה פ י ה ט יב נ ה . ל ו ל י ד ב ם יל יח ת מ ) ם נ ו ד 40 ( ר כ וס ה קלסב
• ץ ו ש ל ז ג ר א 120 - כ ונח ל ש . ר ז ג ה תא ו נ א צ ו ה : ק ר יה ן ג ב
_ת ע ב ו ד 1 / 1 ן י י צ ל י 1 » ) , ר ו נ ם 2 5 ( ם י י ד י ב המדאה יח ופ ת .ת א צוה תא ו נ ר מ ג

ף צ ומ תע כ ר ק ה to . ם י ר י כ ש ם י ל ע ו פ .תקסעה ב ם וצ מ צ !דר 0 /פא רפס ה ת יב י ד ל י
. ר ו ר ק ת יב ב ם ת וא ם ס א נש ןכ ת י . ו נ ל ש המדאה יח ופ ת תא ק וו ש ל ■תורשפא ן י א ו

.ה ד יק ש ו ר ו ר י ב ב ונל ח ת ה אל ן י י ד ע
* 50 ל£-ל ו נ ע ג ה ו הלטה ב ה יל ע ש י • " ר ‘ צ ג פ " ה לע ו נ ר ב ג ת ה ה א רנה יפ ל : ל ו ל
.תא ו ר מ ג ןכ ומ כ • ל ול ב ם י נ ו ק י ת ה תא ם י ר מ ו ג . 0 וי!ל ם י צ י ב 1000 - כ א ״ ז
. ה יד ו רבח ר ו ד י ג
יר ח א • ‘ א ת פ ר לש יג ר ע מ ה ך גא ה ה נפ ת ה ת וינפ ח זע ה -ת ורפה .ת ריכ מ בק ע : ת פרב
ת ור יכ ב מ ה לש ל ו ד ג קלח ו י ל א ר י ב ע נ ה זה ף גא ה לש י ד ו ס י י ו ט י ח ו י ו ק י נ

. ר י ד ה מ ת ול ג ע ה ו

• ר יצ ח ה ל ע 1 ם יוס מ זו ח א ב ק ר נ ו ב ט ר נ ת ומ ר ע ה לש ה י ו ק ל ח ינ ב תמחמ : ר יצ ח
•שדחמ ת ומ ר ע ה 2 תא ת ו ג ב ל הסכנ
: ת י ל ל כ ה י צ מ ר ו פ נ י א
ןה פ P ־ --------- — -י — ----- ----- n
, . י ה גש ו ש ,• כ ו ל י ל ,• ד • ב ת ימ ל וש - בכרה ב ה ר ח ב נ : ם י ל ו ע ית ט יל ק ת ד ע ו
ת ו ר י כ ז מ ה □ע רשק , ם ת ט יל ץ ו ם יש ד ח ם י ל ו ע .ת לבק ל ה גא ד :ה ד יק פ ת •א ר יא מ

-ת ח ל ל ו כ י ו נ י א ח וכ ה אבש ה ד ימ ב ץ וח ב ת וד ס ו מ ב ל ו פ י ט ,.ה ט יל ק ל ע ג ו נ ב

ר .ד י* ע ־ ״ תאז< ת ינפ
ר ג ו ד ־ ן ג ־ • ר ״ ב ןו ר ה א , ו ה י ל א ,״ ק ת ור - ב כ ר ה ב ר ע ו נ ה ת ד ע ו ןדרהב נ : ר ע ו ג ת ד ע ו
ה ד ימ ב ת וד ס ו מ ב ל ו פ י ט , ת ו ר י כ ז מ ה □ע רשק ,ם וק מ ב ר ע ו נ ל ה גא ד : ה ד י ? פ ת

. ה ז ל ה נפת מ ו נ י א ו ח כ־־ ב א הש
־־־. ־ ו ע ־
­ כ וס ה ל\ע ת ופת ת ש ה ה • )ץ ר א ה י ד י ל י ( ית נ ש - 4 ר ע ו נ ליבק ל רט פא : 10 ךח ר ע ו ג
- 4 הרבח • ה ל ע גה ו השבלה )יש ל י ג ר ה ר ו ד י ס ה ו ש ד וח ל ר ל י ל ׳ י ׳יל 3$ •- : ת ו נ
, ) ה ר ו מ 1 1 /2 - ו ת יא נס ח מ ,ת ל פ ט מ , ך י ר ד מ ( ם י ר ב ו ע יצ ח ו 4 ת)עןגוד ת ית נ ש

א צ י י ר י . ם ו י ב ם יית ע ש ם י ד ל י ה ם י ר ב ו ע ה ל יח ת ב • ה ע ונת ה .תסכמ ב םהמ דחא
• ת ו נ ו ש ה ת י ו ור ע פ א ב י ן . נע ת ה ל יר כ ב
□.ג !י ^
• ס רוק ה מ ר ו ז ח י יר ב א רשא ר ע קשמה ז ו כ י ר -תא ל ב יק ו ס ף י. 0 ו ק מ י כ ו ז ר- ־י^־־יב-*
י מ י 310 ם י כ י ר צ ו נ א רבמ-צד שר וח ל ה ר וב ע ה ג ו י נ כ ת יפ ל : ה ר יכ ש !ןד ע ב ו
ל ו ל י ד ,ה מ דא ה יח ופ ת ת א צ וה י ד י לע ם ר ג נ ה וב ג ה רפסמה • ה ר יכ ש ה ד וב ע
ה ד וב ע ב ת וע ק ש ה ב ע ׳! י 220 ו י ה י ה זל ף ס ו נ . ם י ג ר ה יח ול ש מ ר מ ג ו .ר כ וס ה קלס

יע ■ . . • ה ר י כ ש
רבח ל כ •חספ ד ע תבש ב ת ו י ו נ ר ו ת ה תא *יטבל 0 )יח ו ה : תבש ב ת ו נ ר ו ת ה ל ו ט י ב
. ע ו ב ש ב ה ח ונמ ה מ ו י תא ל ב ק י ו ם ית ו ר ) 1 ןב .תבש ב .ת וע וב ש 6 ־־ ב תחא םעפ ד ו ב ע י
• 6 1 /2 - ב ד ו ב ע ל ונל ח ת ה 6 * 12 ן ו ש א ר ם ו ימ :ת וע ש 8 1/2 - ה ד וב ע ם ו י
. 4 הע\ 1 (ב -,הדובעה רמג
1 0 0 ' <כ ו ו ^ ג ע b j j
. ן ־ ן

Q ! ' 7■ ] ' 5 ^ ■ ■■■■■■ ■
ל ־ . -
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106