Page 102
P. 102

־־ 3 ■
ר-ןג^
. ם ימ דק ת מ ם יע ט ו ם ד וק ל א צ י • זע יר ב א : ם ימ דק ת מ ם יע ס ו נ ל ס ר וק
­ או י רשא ם יל יח ת מ ל הזאפ ל ם ר ו ק ל ם יח ל פ 2 ח ול ש ל ם י ע י צ מ : חחל ל פ ם יס ר וק
. ז ..ת וע וב ש 4 ך ש מ י י ו ר א ו ב י ש ד וח ב ם י י ק
לש ות ע צ ה ל םאתהב. ם ידצ ־ י 2 □ע ד נ ל ו ה מ החפשמ ל ב ק ל ט ל ח וה : ם י ל ו ע ת לבק
■ f *
יא נ ת .ןט ק ה ו נ ב םע •ש השמ לש ו יח א תא ל ב ק ל ט ל ח וה ןכ ומ כ •פ ק ח צ י i u 1* /כ ג
r)
• ת ונ וש ה .ם יד ל יה ת וק ל ח מ לש ת ור ב ע ה ה ו ע צ ו ב יו ! [ ט ר פ ב ם י ד ל י ה ת ל ב ק ל םדו־ק
י כ ד ר מ . א י ב ה ה נור ח א ה ז 3 י ר ו ת מ ה ת ב י ש יב : ת ו נ ו בשחה ת לה נה ת ט יש י ו נ י ש
יפ ל .ם יק ש מ ה ל כ ל ס נ כ ומ אוהזע יפ כ ת ונ וב ש ח ה ת לה נה -תטיש י ו נ י ש ל העצה

ם י פ נ ע ר־פסמל ו ל צ פ ל ןיא !ע י נ ג ר ו א ף ו ג כ ול ל כ ב קשמה תא ם י א ו ר ו ז ה ט יש
א ל תא־זה ח ט יש ב . ם יכ ר צ מ יפ ל אלא ם \ פ נע יפ ל ם ו ש י ר ה יה י אל • ם יד ר פ נ
־ ו ה ,־ק ל ד . , ם י ע ר ז ת וא ״צ רה א לא • ו כ ו עטמה ,ה ח ליפה ל ו ו א צ ו ה ת ו מ ו ש ר ה נ י י ה ת
­ ר ל - ןב ומ כ רש פא . ו כ ו ם יס מ ,ח וט יב , ה ז י ר א יר מ ח , יח ח יל ע ב ל ןויד מ , ת ו ל
£ש א צ ומ ה ת ד וק נ . ם י פ נ ע ל ג ״ ל ה ת ו אצ ו הה ת ר ב ע ה _חא ת ד ח ו ימ ה יס יט ר כ ב ם וש
­ י ב ט נ ר לע ן ו ד ל יד כ ב אלמ יפ ס כ ר וא ת ב ך ר וצ ם וש ין^יאש א יה השדחה ה טישה
י מ י ר פ ס מ ; . ל יינ ח ה רטמ ל טלחה ב ם יק יפ ס מ ם ייט ס יט ט ס ' ם יט ר ס • ם יפ נ ע ה ת ו י ל

ו נ ו ב ש ח רשא ף נ ע יכ ר ר ב ת ה ל ל ו כ י • ) • ו כ ו ם נ ו ד ל ל ^ י ,ח טש ת ד י ח י ל ה ד וב ע
ם ר ג נ דס פ ה ה ו ם י נ יינ ע ה תליהנה ת נ יח ב מ ה ה וב ג המר ב ד מ ו ע דס פ ה ב ר מ ג נ יפ ס כ ה
. ן ו ר ת י • ןנ ע ה להנמ•־־ £יש ות ע פש ה ם וח ת ל ץ וח מ ם יא צ מ נ רשא ם י מ ר ו ג י ד י לע
ן ו נ כ ת ה לע ל ק מ .ת וא צ וה ה ז ו כ י ר • ן ו נ כ ת ל ת ו י ח ו נ ה א יה ל ״ נ ה ^ ט יע ב ף ס ו נ
יפ ל • ו כ ו ם יס מ , ה ל ב וה ; ח ו ט י ב ת וא צ וה ב\עחל ך ר ו צ ד ו ע ן י א •האבה ת נש ל
... —
;־ ־.. . 3 ׳ ג י מ ט ו ר י פ ב ך ר ו צ ן י א • ם יפ נ ע
ת ו ר י כ ז מ ה ו . וטובע ה עגה ה ה א בוה ן כ ל • הנשה ת לחתה ב יר»־עא ק ר ת וט יש ה י ו נ י ש
Ik
-׳• : •העצהה תא הלבק: ת וע ק ש ה ת ינ כ ת
י׳יל ב םוכס העקשהה י "לב םוכס העקשהה
60 00 - • ־ ת ול גע ר יר 10000.- ת לל כ ו הת יכ רמג
5600•- ם רדל ו י ם ירבח 28000.- ח □to מ
5000— ז ו ק י נ 1 8 0 0 0 .- :. nab ל מ ד ו י צ
3000•— , תפרל ררקמ 3000.- י י ר וט יק

5000•- י י ם אלקח ם יל כ _ 7000 ב ו י ב
50 00 • - . ״ • .. . .ל ל ו תבח דה 1500 ־.־־ ת ־וכ רדמ
20000 •- 'י /' א ג ר ג א ט 600 •־־ ילמ ש ח ר ז י ר ג
10000•- ת ו כ י ר ב •ד 80 3700•- ה ט ירח מ
1500•- ם י ד ל י ית ב י ו נ י ש 1500•-,. 2 ד - 6 דש ת פ ל ח ה
. ־ . י ו.ו. ; ‘ ■ . ץ ■ ! 23000.- ם יפ יר צ ו ן בש
זמ יש ר לש ת יצ מ ת א יה ־י ,, :ל : 156 • 8 0 0 •- לש ם וכ ס ב תמכתסמ רשא ת א זה . ת ינכ ת ה ־

ת וע ק ש ה ה ם וכ ס ן י ב אלמ ו ן זא ונ א צ מ אל ת א זה - ת ינ כ ת ב ם ג י• ר ת ו י ה ל וד ג

ת ינ כ ת ה תא ע צ ב ל אלא ף יע ס ףא ק וח מ ל ונט ל ח ה אל ת א ז ל כ ב • ן׳ומ ימ ה ן י ב ו
• ת י ר ב ז ג ה ת ור ש פ א ה ת ד ימ ב ו ם יא ת מ ן ו מ י מ א צ מ ייט צ ה ד ימ ב


1 0 'ס מ i ו . ל עn . • W V
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107