Page 104
P. 104


yt 10 •םמ ,ה יצ מ ר ופ נ יא יפד
י מ י נ פ ך״יןעת תבט - 195 ? $ רבמצד


תיללכ ה י צ מ ר ו פ ניא
רחמל ו ר ור יק ה יתבב ן י י ד ע היחש ירפה לכ תא ו נ ר כ מ י רחאל י : 00 כה בצמה
-סכ הניחבמ טרפב חשקה ףרוחה ת נוע ל ם יסנכ נ ונא ג ייד ה ת נוע םג הרמגנש

תב.ישיב לאכימ רסמ ןה ילע רשא ת וד ב וע יתש םג ו פ י ס ו י בצמה תרמחהל • ת יע
:ןה ו הנורחאה ת ור יכ זמ ה
ריחמ יב ג ל ר ל וד ה רעש תא תולעה ל הלשממה ת נ ו וכ )א
-לשממ ה יד יס ב וס גיה נה ל ו ר ל וד ל י״ ל 1 * 800 דע ר ל וד ל י״ ל 1 ״-מ תופסוכה
אל הארנה יפ כ •)םיש רוח 3 -ב דימת רחאת המולעת רשא( ליולל ו תפרל תית

•הגדמה ףנע ל ה יד יס ב וס ןת נית
ם יק ית ו םיקשמל חותיעה ביצקתמ ביצקה ל ה נווכ ה )ב
,תרשואמה תינכתה םוכסמ 30°£ קר לש י ו ו ^ ג ח ות יפ ל ת ואולה ס וס יבה יקשמלו

םוכסמ הוב ג ר ת ו י זוחאב ת וא ולה לבץ ל ם יריעצה םיןישמל רשפאל ידכב ה זו
)ת וינכ ת ה
לע ו ן 71 עמב איהש הדובע לכ ע וצ יב לע האלמ החגשה .ו נ ל יב ש ב הז לכמ הנקסמה

• ו ה ש ק ע ח העקשה לכ יב ג ל ינדפק ל וק יש ו ם ינ וש ם יכרצמ ו םירמוח ב שומישה
: ת ועקפהה חטשב
חינבה לעפמ .חבטמה ת ינב ל ןומ ימ ה ךשמה לע ןתמ ו אשמב ונלחתה : חבטמ
•הדובעב ךישמהל ידכב י״ל 5000 »- לש םוכס העונתהמ שרוד
הארנכ( ר ו י ד ת וד יח י 8 ו ג ל ובצקוהש ו נ ל ו ע י ד ו ה דוחאח םעטמ י כ ו ן : * 0

םע ר ג ו שק ח ת . י ד י מ ע וצ יב ל 4 חזמ ו "רפכה לא ריעה מ " תרגסמב ) ן ו ט ב ינבמ
• תפסו נ ה יצ מ ר ופ ניא םשל דוחאה

רבכ םיאצמנה ם יפ ירצה י ו נ י ש רבדב חחי 1 טה דצמ ת יפ וס הטלחה ן י י ד ע ןיא
־ יר צ ח -תנוכשב ם יפ ירצה תשמח .תא םיקהל :ת ור יכ זמ ה תעצה •םמוקמו קשמב
­ ­ חל ןוכ ש םיקחל שי תותיכה יתבמ ת ינ וע ג •םהל ד ע וימ ה םוץמ ב ם ורדב םיע
ןמפואק לכירדאה םע םירברב אוב ל ךירצ הז ך ר ו צ ל ו ) ן ו ט ב י נ י נ ב ב ( םירב


הרושקה ית נש - 4 ר ע ו נ תלבק לש היעבה •הז ן ו ו י כ ב הדוקנה תינכת י ו נ י ש םשל
םוקמב הרקיב רשא דוחאח לש ר ע וגה תדעו •תדמוע הניע ב ןוכ יש ה תלאשב
ס יג ו פ י ר צ ב )יל א ר ש י ר ע וג ( ם ירע נ 27 תב הרבח ןכש ל תדגנתמ ה נניא עובשה
תחישב •רבודמ היה ןה ילע רשא ר ע ו נ ת ונוכ ש ד וע ןיא .םתוא ןקתנש ירחא
•הזה רבדב ת יפ וס טילחהל שי הבורקה
ם יק ית ו ן ו כ י ש תמקה לש ן ו ו י כ ב ה זוזת הארנכ היחת ,ללכב ןו כ יש ל רישא

ןי ג ע ב דאמ ט רופמ ןולאש עובשח ונלבק • ןוכיש ה ןרק תלעפה י ד י לע ףס ונ
• הלשממל חיעבח לכ תא גוונפח ל דמ וע רשא יאלקחה זכרמה םעטמ ןוכיזעח בצמ

לבק נ •י״ ל 3000 .- לש םוכסב ר יד ה .תמקהל האול״הח ו נ ל הרשוא : ת ול גע ר יד
•תינכתח תא ררב ל ונלחתה .המקהה ת דוב ע תומדקתהל םאתהב ף 0 כח תא
ביצקת ונל• רשואש ו ג ל ח עירוה תמייקה ןרקה ;ח ר ו ו ד ו היסבא ם יר 9 כח תרשכח
. י ״ ל 8.150 ם נוד ל הבצקהה • ה רווד ו חימבאב ם נו ד 321 ^ש חרשכחל

* ־ • - -------- • -------- י -------- ט -------- * ---- — • — ------ -- + ----
(גח
םימ 11 ןמ זב םיאשרה לע ת ולע ל אל אג :ם יר ל יה ו םירבחה לכ בל תמושתל
< !!ם ה ירח א ד ימ ו
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108