Page 105
P. 105


r ׳ : •■:.״־ ם י פ ג עב
׳םג ו ר י 220 ד ב ל מ (- ד ר ג ם י 2 200 כ "ח © ,ם יח ט מ ה <כב ה ע יר ד ח תא ו נ ר מ ג : החלס

... גוא ן 1 יצ.ל ןעי ..)ת ו ע ד ו מ ה ח ול ב אלמה ט ו ר י פ ח ( . ם י ג י ז ״ ן יעיב ־ ו ע ר ז ג ר 1 עא
ג יח <

■;..}גימ י חמיכ 1 ודר£ י ול ית ת ה רשא ם ימ ש גה • ה ל יל ו □ ו י ג ו ד ו ב ע ב 1 8 ח ת ור ים מ
« ה כ ר ג ל וייח י א ד ו ב ח ע יר זח ר מ ג יר ח א
• - • . ־ י י r • י ן ׳. ״ • ■

ח ברח ו עק 0 (ו זז ; ' 1 חלא ’ : חי~.גוו־ד וב ע !ב * ת ומ ה ב ה קליסבו ר כ וס ה ־קילס ב ל ו ל י ד ז ד תא ו נ ר מ ג
• r ־ r ״ • ם יר יכ זע לש ה ד וב ע י מ י
הז ך ד ל : צ ו . ; ' ג ו ליש ת ור ש ב יפ וס ה ר וזח מ ה .תליאש ר ו ר י ב ב ל ח וה : ר ז ו חמח -תלאוע

• ב י ג י י .יחה םע ה ש יג פ ‘ ע וב ש ה ם ייק ת ת
; " -נחארג• ־־•*המדאה יח ופ ת ל ו ב י לע ' ם י י פ ו ס ' 1 כ י ר פ 0 ' מ י ן י ד ע ן י א ; המרא יח ופ ת
; יד ע וגח ל וע ק וש ל ‘ • ת יב ה ת כ ור צ ת ל ר יא ש נ ן ו ט 12 . ן ו צ ר ה תא ■ע יב ש מ ו א חש
ח דוב ע ח ^ ‘ *ןו • יר פ : ו ר ו 4 יצ ב זד ד וב ע י מ י דאמ הברח ם יע יק ש מ ״ ת וי- ג וכ מ 2 חכ
- • ־ ־ י r j 1r ' י . י י• .
.ה א ב ה ־ה ח יש ב ר ב ד ה ^ע יר ב ד ל ש י • ר ת ו י ב ך ו מ נ
ז־•'• ־׳;־/-׳־:' • י •* ) 5 5$ ־ד יתא הרבע הליטהה •לול ב ר״צגפח לע ו נרבגתח ; ל ול

r ׳י־־ית ו ח ן ו כ י ש ב ו ם י ד ל י ה ת נ וכ ש ב ת וד ויב ע ח תא חנועח ע צ ב ל ת יג כ ת ב : י ו ג ן ג
.ה זח ר דם ח ל י א ד ו ב ר ו ז ע ת ת ר מ ג נ ו ת כ ל וה ה ו ת כ ר דמ ח יצ י .ם יק
1 ׳ • ק וצ ק ב ח " חסימב ןש יה ח נ זומ ח ״ ד י ילע ם י ב ור ח ' 100 - כ ע ו ט נ ל חעצח ש י
ר״•׳־ . ן י ה י 0 ח! 0 < י ת י ז ר י מ ע - ה ג ו מ 1 ע-ת יריק ש יב כ ה 'ך ר ו א ל ו ע ט י חלןעממח □עטמ

?. ש יב כ תא ם ג ו ז ח ת ינ כ ת ל ם ינ כ ח ל ל דת ש נ ״ ם ינ ש 3 ךשמ ב חלועממח . ל ו פ י ט ב
־ י י י י • ' ! : • * • ו גל ש חש י גח
: ם יד ימ ע מ ’ • מ ג 4 ־־״זז ו ן ק־יתב' י ל ו חתיח • ר ומ ח ת וי ח ל ף י ס ו מ למשח ב בצמח . .,:.. למשח
• סיור״ייח לש חרקמ ב 1 • ו # ר נ ג ח תאי ע י נ י א וה ו ומ וק מ ב ש דחה י נ מ ר ג ה ך וט ומ ״ח תא
— עב 'דב״לימ ןלטמב • : ם יר יכ ש ' ם י ד ב ו ע ד ו ע ן י א ם י מ ‘ י ע וב ש ח ז : ם י ר י כ ש ם י ד ב ו ע
י י" ־ J ' י 4 .ת ש ור ח ה ת יב ב ו ה יר ל ר נ ס ב ן י נ ב ח ת ו ד ו ב
• ■" 1 - ' r ״ ‘ י' •' י , r : י ■י ־ ■ ־ ־ ^ . ו כו 0 י 0 רו ק_ , חרשכח

• ם י׳ל יח ת מ ל ' ח ח לפ ל , ס ר וק ל ם יר ב ח ״ 3 ח ול ש ל ט ל ח וח :ם יל יח ת מ ל ח ח לפ ל ם ר וק
. . . ״ ־זוד־־ןב. יא 1 ־ ר־־ך־־* " " י 1 ד
•׳־ 1 • ר א ול ב פ ב . ג ב ו ק ע י ו ר א ו נ י ב ס ר וק ל ם י ע נ ו ר נ ב א ו עבק ג ה ל ר גה ב
-י ’ לרב■ -ת : יב ב " ד־וח : אח ם ע ט מ ־ך ר ע ג ח י נ ו י ע ל ח ר נימ ס ב )!/ ' ט ל ח וה : י נ ו י ע ר ר נ י מ ס
י
- . . . .־• — י — -- ד * " י ״ י י ז ־ — ; — ־ — ״ —
r '* ’ י י i רשיע יבצ ‘ ףת־תשי' לירפאב ’ 15 ' דע ראורבפב 15 -מ
ר • ז ודלובח גרד־ובע תא דו^לל אצי א • ב.וקעיש טללחוה : רפירקסו ר זוד ל וב
:ןי ן י:ך ע שי ’ • 1 ר ח עכ חל■ , וחוא לבקל ׳ומיכסה רשא ו ר י , ד- ב ן □י חאה לצ א רפ ירקס הר
י • ״ .םיאנתה לע 0 תא ןתמו אשמ

— י ; .־' +. ־. i"i J— , i i i י ! , ■ < " i i * f • ' » . • ' _ ! ״ _ _ _ _ ____
- - •.־ • ׳־ ־ ■ - : f r ׳ . ־ . * ־ ־.

,}ימ ש ח ו ץ ל ד ל ל ו כ ,ה ל כ ל כ ל י ל 1 1 ׳^ lO Q Q . - ׳י כ חס ־ ש ל ם כ ו ם ו נ א צ ו ה ג ״ יש ת ב
״ י "״? “ ״ , 7W חלע ה לכ^כ ס נ י ש א צ ו י . ןןר ן:ב ע ׳ !ימ י . אל-.,ךא

: 1 0 א 6 י & ! , : ׳■ ־ : : ׳ . -* 1 ■ 2 4 9 5■ !■■ ■
   100   101   102   103   104   105   106   107   108