Page 106
P. 106

־י 3 ־־

) ת ו מ ל ש ת ו ר י ל ב ם י מ ו כ ס ה ( ב ״ י ^ ת ף ך ס ל ה א ו ו ל ה ב ג , | י 11 (ת ף ו ס ב ת ו ב ו ח ה ב צ מ

ג י י י שת ף וס ״ ב י שת ף וט

י נ ו נ י ב ו ך ו ר א ן מ ז ל יאר)עא
ו ד י ם 'ח ןר ק ־־ ת וב ^ ית ה ל ת וא ול ח
( 82325 הנז ( 1 5 2 י־ל
8 2 7 6 2 ( 83788 1463 ל א ר ב יל ת מ ייק ה ןר ק ה
: ת ור ח » ו ת ל ו א ה
׳ *• ” אל ת י ד ו ה י ה ת ונ כ וס ה ת וק ל ח מ

85174 2412 2610 ה לע מ ו ם ינ ש 10 ל ־ ־ •
40444 4485 4 ה לע מ ו ם י נ ש 10 ל — ת ור ח א ת וא ול ה
87957 57871 ,ם י נ W 10 4 - - ל ת וא ו לה
2 8 2 6 4 2 6 97 0 י ם גיע 4 -1 - ל ת וא ו ליה

-16 4632 7 ז 4 9 7 140339 802-9 הע ו בק ן ו ע ר פ 1 » ג ת יל ב ת וא ול ה
2 4 9 8 0 « 224127 י נ ו נ י ב ו ך ו ר א ן מ ז ל ת ו ר ו ק מ ה"ם
* רצק ן מ ז ל יא ר ש א
52 33 1 33333 חנ til ד ע ו ר ז ו ח ו ן חל ת וא ול ה
19612 23730 י ר ו ט יב ד ר ז ו ח - ם יק נ ב
133892 61949 81215 2 4152 - ת וינ ק י נ ו ג ר א
) 1 ! ם י א כ ז

27028 9456 ו ן ע ר פ ל ת ו ר 0 ש
2500 1804 ם יק יזע ו ת ו אחמה
30028 , 500 14660 3 400 ת וע ר פ מ
413726 .320002 ״ כ ה>ס

ם יח ו תפ ת וב וח יל ב ) 1

• ס יר ב ח ל ןח י ג וס ל כ ל ם י י ל ע נ ה ת ק פסה ל ר דסה לע ן ו י ד ה יה ה לע גה ה ת ד ע וב
י ״ ל 12 . - ף י ס ו ה ל י ( 0 ה זה ם וכ ס ל . י , ' ל 2 2 •- ה נש ל רבח ל ב.יצק ת ה : ד ו ס י ה

ל 3 4 •־־ ה נש ל ר ב ח ל ב י צקת כ״הם ־ ■ • ר יע ב .תו נ ק נ ם י י ל ע נ ה ש ח רק מ ב ה ד וב ע ל
ל ל ו כ ה ד וב ע ( ה ד וב ע י רחא ן יב ל הד ו ב ע ל ם יג ר צ ה ן י ב ד י ר פ ה ל ך י ר צ ש ם כ ו ס
ץ ר ר ב ו ד מ ל ן חל . ת ו ט ר ו פ מ ה ת ו ע צ ה ב . ) ם י נ ו ק י ת ה ל כ ו ם י י פ ג מ , ה ד ו ב ע י ל ע נ
ן ו ב ש ח ה יע ל • ת י ב י ל ע ג ו ) ם י ר ו ח ב ל ם י ל ד נ ס ז א ( ץ י ק י ל ע נ ,ת ב ש י ל ע נ ל ע

• הנ\ 0 ל ר ב ח ל י " ל 15 •־־ לש ם ו כ ס ה לאה ם י כ ר * ?ז ת ו ז ע ר ל ד מ ו ע
: ) ה ד ו ב ע ה י ר ח א ; ה ^ ע נ הה .תקפסה ל ת ו ע צ ה

. ך ר ו צ ה י מ ל הקפס ה ) א
י ל ע נ , י צ ח ו ם י י ת נ ן ל כ ת ו י א 5 ח ( ם יק / u ב מ ל ב ו ק מ ה ן ו נ ק ת ה י פ ל ה ק פסה ) ב
• ) ם י ית נמ ( ל כ ת י ב י ל ע נ , ם י י ת נ ש ל כ ם י ל ד נ ס ו א \ י ?
) ה ר פ ס מ ב י ש י א ה ב י צ ק ת ה ת מ ג ו ד ( י ש י א ב י צ ק ת ) ג
םתוא ר ו ס מ ל ו י ל ל כ ה י ת נ ש ה י ש י א ה ב .יצ ק ת ל ם י י ש י א ה ם י ב . י צ ץ 1 וח תא ף ר צ ל ) ד

• ם י נ מ ו ז מ ב ר ב ח ל
ה ט י ש ב ו ל ג ת נ רש א ם י ל ו ד ג ה ם י י ש ק ה ח כ ו נ ) ג ה עצה ת ל ב ק ל ע ה צ י ל מ מ ח ר ע ו ה
• ת י ל ל כ ה ח יש ב ר ב ד ה לע 0 י ל ח ח ל 1 עי •הכ ד ע ת ל ב ו ק מ ה
   101   102   103   104   105   106   107   108