Page 11 שדה נחמיה
P. 11


. ןמפואק דרכיר י ע " בושיי תינכת הכרענ רבכ 1941 תנשב 2 .םיתבה תפצה עונמל ידכ המ חוורמ הריאשהב , ןדריה קיפא תברקל דע ברעמב עיגה תינכתה
. ףרוחה תונופטישב


םיבושייל לכירדאה תוינכתל דוגינבש , ןופצל םורדמ תיזכרמ הרדש - הסינכ ריצ הללכ תינכתה

. ולוכ בושייל יזכרמ בחור ריצ הווהמה תובלצה ישארה ריצה זכרמב . הלופכ התייה אל םירחא

אוה םש - םירוגמה רוזאל םגו - הבר הדיפקב ןנכותש יקשמה רוזאל םג יגוצייו יזכרמ הז בחור ריצ

. ןדריה יפוח ךראל יזכרמ קראפ לא ליבומ הל ברעממו הנטק רככ רציימ הימחנ הדש


. ךומסה ןדריה ילותיפל ןתוממ יוטיב תונתונו תולק תולתופמ םורד ןופצ ןווכב םיכרדה יווק


ריצל חרזממ רשאכ , םירוגמה רוזאל יקשמה רוזאה ןיב הרורב הקולח התשענ בושייה ןוכתב
שדקומ יקשמה רוזאה חטשמ רכינ קלח . ינכרצה רוזאה ול ברעממו , יקשמ רוזא היה יזכרמה

. קרי תוניגל

ןווכב םיליבשהו ישארה ריצה ןווכל טעמכ םיליבקמו ןופצל סחיב טעמ םיטומ םירוגמה ינבמ

. ןופצ   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16