Page 13 שדה נחמיה
P. 13


1946 תנשמ ריווא םוליצ


ברעממ םירוגמה רוזא יכ הארמ

לש ימורדה וקלח םגו ישארה ריצל

הדימב םואתב ולחה יקשמה רוזאה
. ןמפואק לש וז ותינכת םע הלודג


הרושה לכ רבכ הדמע 1946 תנשב

11 - םירבחה יתב לש תיברעמה

, ןמפואק תינכת יפל קוידב - םינבמ הימחנ הדש

7 ךותמ םידלי יתב 4 כ ודמע ןכו

. וננכותש


ינבמ תוארל ןתינ יקשמה רוזאב
תפר ינבמ ןכו הנסחאו הכאלמ

, בושייל ימורדה קלחב םיזכורמה

. הסינכל ברעממ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18