Page 14 שדה נחמיה
P. 14


תנקותמו תשדוחמ תינכת ןמפואק ןיכמ 1948 תנשב 3 .


יחטש ןיטולחל טעמכ תלטבמ , םיבר םירוגמ יתב הפיסומ , בושייה חטש תא הלידגמ תינכתה

םינוש בחור יריצ תרצויו םיבלטצמה םיריצה תנוכתמ תא תלטבמ , יקשמה רוזאה ךותב לודיג

, יקשמה רוזאה לש ינופצה שילשה תא םג ללוכ םירוגמה רוזא . יקשמהו ינכרצה רוזאב םמוקימב
. דבלב בושייה חטשמ 40% ככ יקשמה רוזאה לבקמ ךכו


. ישארה ריצהמ קוחר , םירוגמה רוזא זכרמב םקוממ לכאה רדח


ףקיהבשכ , ןנבמ לכב םינבמ 6-8 , כ םירוגמ יתב לש תורוגס תואלולכ תוננכותמ תושדחה תונוכשה הימחנ הדש

. רתוי בוט רורווא לבקל ידכ - הלק היטה םע יראיניל ךרעמ רצייל םינבמה םיכישממ


. רשבל םיכורא םילול - חטשה ןופצב וליאו , תפרו הישעת םורדב תחתפתמ יקשמה רוזאב   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19