Page 17 שדה נחמיה
P. 17


1951-1955 םינשה ןיב ריווא ימוליצ


םירוגמל הינב תליחת ןכו , ןדריל בורק - בושייה לש ימורדה קלחב - ברעממ םירוגמ תינב םיארמ

. יקשמה רוזאה ןופצב


תאז תינכתל הקזח הקיז לבא , ןמפואק תינכת יפל םיילכ םיווקב חתפתמ יקשמ רוזא
. הסינכה שיבכ תברקב , תיברעמ םורדה הניפב קר תמייקתמ הימחנ הדש

   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22