Page 18 שדה נחמיה
P. 18


1955 ןמפואק תינכת 4 .


בושייה חטשל ףפוח יד החטשו , חטשב תודבועה תא ןובשחב תחקול , ולש הנורחאה תינכתה איה

. ןהמ הנוש איהו , ולש תורחא תוינכתל סחיב דאמ תרחואמ וז תינכת . הבחרהה רוזא טעמל , יחכונה


לש טרדנטסהמ הנוש איהו דאמ תלגעתמ יקשמה רוזאב חטשה יאת תרדגהו םישיבכה תכרעמ

. םיילנויצקנופו םיילנוגותרוא םיווקב ללכ ךרדב - יקשמ רוזא חותיפ


ךרדה תרבעהו םירוגמ תרוש תפסות יע ןדריה לא ברעמב םירוגמה ירוזא תא תברקמ תינכתה
. קיפאל ךומס תיפקיה הימחנ הדש


תכירבלו , רוזאה יבושייב ירלופופ דאמ ביכרמ , חותפ ןורטאיתיפמא חותיפל עצומ יאה יצח רוזא

דחוימ יוטיב ןיא , החרזמו המורד לדג יקשמה רוזאה . םידליה יתב רוזא לדג ןכ ומכ . היחש

. םילודג הישעת ינבמ םיעצומ אל , היישעתל


. רכינ ןפאב םילדגומ תפרו לול ירוזא , יקשמ רוזאל םירוגמ ןיב םורדב תורש ינבמ רוזא עצומ


. יננג חותפ םהיניבו העיסנ יביתנ ינשל לפכומ ץובקל הסינכה שיבכ


תאז תינכתב הלדג 0 יקשמה רוזאה זכרמב תאצמנה ןרוג יצחב תיזכרמ רככ


. ןטק ףא םינבמה רפסמו הלדג אל םילולל ןופצמ םירוגמה תנוכש


תמלשומ אלו תעטוקמ תיארנ תינכתה ינופצה קלחב
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23