Page 20 שדה נחמיה
P. 20


1955 1955-1961 א " צת

םיילנוגותרוא םיווקב חתפתמ יקשמה רוזאה

. תומדוק תוינכת יפ לע


רוזאל םורדמ חתפתהל דיתע הישעת רוזא

. קשמה ינבמל סחיב םילודג םינבמב , יקשמה


רוזאל ןופצמ תולילדב חתפתמ םירוגמ רוזא

רוזא . בושייה לש ינופצה לובגב , יקשמה
. 1955 תינכת יפל ןדריל ברקתמ םירוגמה הימחנ הדש

1961 תינכתל רבעמ לדוג וניא םידלי יתב רוזא

. 1948


אל יקשמה רוזאב רכיכהו הסינכה ריצ יוביע
ךרעמ םקוממ רכיכה רוזאב , םלועל ושממתי

. דוגיבה


אלא םינבמ ונבנ אל ןדריה דיל יאה יצחב

היחש תכירב . םיסוטפילקא תשרוח העטינ

םורדמ , ןדריה ףוח לע ונבנ טרופס םלואו

. יאה יצחל
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25