Page 21 שדה נחמיה
P. 21


. לעופב ץובקה ןונכת לע ןמפואק תוינכת תעפשה - םוכיסל 5 .


שי םש - ןדריל הסינכה שיבכ ןיב , םירוגמה רוזאב רקיעב ןמפואק תינכת יפ לע חתפתה ץובקה

. לעופב יוניבל ןמפואק תוינכת ןיב הלודג המילה


תינכת רקיעב . ןמפואק תינכת יפל ותוחתפתה תא לחה לעפמל ןופצמ רוזאה – יקשמה רוזאב

. 1948


. ןיטולחל הנוש הרוצב וחתפתה חרזמ ןופצב םירוגמה ירוזא ןכו הי י שעתה רוזא הימחנ הדש
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26