Page 22 שדה נחמיה
P. 22


1985 ריוא םוליצ


תמקה - תאז הפוקתב חותיפה רקיע

רוזאל םורדמ בחרנ הישעת רוזא

רוזא לש תיביסמ היינבו , יקשמה
ץובקה חרזמ ןופצב םירוגמ


םידלי יתב רפסמ םג ללוכ הז רוזא

ללוכ לכה ךסב םיפסונ רוביצ ינבמו

חטשמ םישילש ינשכ םירוגמה רוזא הימחנ הדש

. ירוקמה יקשמה רוזאה


ינבמ רקיעב ללוכ יקשמה רוזאה

רוזאבו , הנסחאו םיינכט םיתוריש
תיפקיה ךרד ךרואל , רתויב יחרזמה

. םילוה םיאצמנ , חרזמב


תלבקמ תיברעמה תיפקיהה ךרדה

ךרדה וליאו , ןדריל ליבקמ לותיפ

ןפואב בושייה תא תמחות תינופצה
. 1948 ןמפואק תינכת יפ לע . רורב
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27