Page 23 שדה נחמיה
P. 23


13033 ג / תינכת


ידכ יקשמה רוזאה א החרזמ הלידגמ ןכו , םדוקה חותינב תורכינה תומגמ הכישממ תינכתה

לגעמ עבר תרוצב תיתליהק הבחרה תחתפתמ , ליבקמב . םילול רקיעב , היינב תופסות רשפאל

. הסינכה שיבכלו ברעממ , ןופצב ךוניח ירזא םירדגומ . חרזמ ןופצב

. ךוניחה רוזאל םורדמ - הסינכה שיבכ ירבע ינשמו - ךוניחה רוזאל חרזממ - הליהק ינבמ רוזא

. םירחא םישומישל ורבעי יקשמה רוזאה ינבממ רכינ קלח יכ הנבהה תליחת הימחנ הדש


   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28