Page 26 שדה נחמיה
P. 26

א " צת , 2000 תנשמ א " צת

. תינכדע


תמאות אל ןיידע םישיבכה תכרעמ

. גרדמו יאוותב


חרזמ םורדב םינבמ תפסות הלחה

. לולה תבוטל הימחנ הדש


ינכרצ רוזאל יקשמ רוזא ןיב לובגה
. רורב אל - חרזמב
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31