Page 28 שדה נחמיה
P. 28. תוצלמה , םיאצממ רקס , תורדגה - רומיש


: רומישל םירושקה םיחנומ העברא ורדגוי


. רומישל תושיגר םוחת 1 .


רומישל םימחתמ 2 .רומישל ףונ יביכרמ 3 . הימחנ הדש


רומישל םינבמ 4 .   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33