Page 29 שדה נחמיה
P. 29רומישל תושיגר םוחת 1 .


. רומישל םיצלמומ / םידעוימה םיביכרמה תיברמ ודרש וב רוזאכ רדגוי הז םוחת


לש גוציי לבקמ םירוגמה רוזא רשאכ , בושייה תישאר ימוחת תא ללכ ךרדב ףפוח הז רוזא

. םינושאר םינבמ רפסמ וא ןושאר הנבמ


תיתועמשמ תוחכונ רציילו ליעוהל הלוכי דחוימ חותיפל רוזאכ הזה רוזאה לש היאר
. שדחתמה ץובקה לש לדגה םקרמב בושייה תישארל


תא השעמל הווהמו , בושייל הסינכה ריצל חרזממו ברעממ אצמנ הימחנ הדשב הז םוחת הימחנ הדש

הז רוזאב םינבמה תיברמ . בושייה לש יזכרמה עטקב , חרזממו ברעממ , הזה ריצה תיזח

. קשמה ינבמ םוחתל אקווד םיכייש


   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34