Page 33 שדה נחמיה
P. 33


רומישל ףונ יביכרמ 3 .


חיש " ה םוחתב ללכ ךרדב םיאצמנ םניאש םייעבט םיביכרמ ללכ ךרדב וללכי רומישל ףונ יביכרמ

ירה , ןומרחה תוגספ , םיבורקה ןלוגה ירה ונלש הרקמב - םיקוחרו םיבורק םיפונ ןוגכ " ירומישה

. ברעממ בושייה תא םחותה ןדריה םגו , ברעמב ילתפנ


םכרואל םיזכרמ רשאו הלא םיפונל ונתוא םיפשוח רשא הלא , םייזכרמ םיריצל סחייתנ ןכ ומכ
. ץובקבש םיבושחה םינבמה תא


תולועפ םירשפאמו םייונב םיבחרמ םירידגמכ תובישח שי בושייב םייזכרמ םיקורי םיחטשל הימחנ הדש

שי - יקשמ שומישב רבעב ויהש רומישל םימחתמב . תימוקמה הליהקה תבוטל תוברתו הרבח

תוליעפ םש םג רשפאלו תוחכונו עקר הלא םינבמל תתל ידכ תופצורמ תובחר חתפל םוקמ
. יאנפו תוברת , רחסמו תורייתב , הליהקב הרושקה


תא הוולמ ברעמב תיפקיהה ךרדה . יטננימוד יפונ ביכרמכ ןדריה תא ןייצל ןתינ הימחנ הדשב

. בושייה םוחתב ןדריה ףונ תוחכונ תא לידגהל ךרד לע בושחל םוקמ שי . וילותיפו לחנ ךלהמ


אשדה תא רמשל שיו יזכרמ יפונ ביכרמ הווהמ , בושייה לש םייחה קרוע - יזכרמה הסינכה ריצ

. רומישל תדמעומ איה ףא בושייה זכרמב תירוטסיהה םיליבשה תכרעמ . וכרואלש םיצעהו


ןהו - לכאה רדח רוזאב , םידליה יתב רוזאב , ןויכראל חרזממ - תוננוגמ תובחר רפסמ בושייב

. רומישל תופצורמ תובחרכ םינבמה ןיב םיחטש רפסמ ורדגוי יקשמה רוזאב . רומישל תועצומ
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38