Page 35 שדה נחמיה
P. 35

רומישל םינבמ 4 .םתרטמל םהב שמתשהל אלא , םתוא סורהל ץלמומ אל רשא םינבמ םה רומישל םינבמ
ירבח לש תונוש תויומזיו , בושייה יכרצ , ןמזה תופילח יפל םירחא םישומישל וא תירוקמה

. הליהקה


םינבמה בור . ותלדגה וא הנבמב םייוניש רשפאמ אל רשא הזכ ךרע ילעב םה םינבמהמ םיטעמ

םוקמה יכרוצ יפל תימינפה הקולחב שפוחו םיירעזמ םייוניש ךות תיזחה רומיש םיבייחמ

םקרמב ומוקימ רומיש ךות טעמכ הנבמה יביכרמ לכב םייוניש םירשפאמ םינבמהמ קלח .
. תידמימ תלתה ותרוצו ולדג , יונבה הימחנ הדש


ואצי , לקמ רומישלו ירוקמה דועייה יונישל םידעוימ רומישל םינבמה בור הימחנ הדשב

. לכא רדחו םירבחה ןודעומ הז םוחתמ


הלא םינבמ . םינסחמו יתיישעת רוצייל רוקמב ודעויש , םינורמק םינבמ רפסמ הימחנ הדשב

. יתורייתו ירחסמ שומישל ובסויו קזח ימוקמ ןייפאמ םיווהמ


ונויבצב רמשיי םידליה יתב רוזא . יאנפו תוריית , רחסמ ישומישל ובסוי םיפסונ קשמ ינבמ

. ירוקמה ושומישבו יחכונה


ןומיסו המישרל טרפ . ןאכ םירכזנה רומישה יביכרמ לכ לש תסטרכ הלולכ הדובעה תרגסמב
תצלמה ןכו , םיבושח םיטרפו רצק רבסה , םוליצ לולכתש תסטרכ ביכרמ לכ לבקי הפמב

. שומיש
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40