Page 6 שדה נחמיה
P. 6


םוקמ רופיס
תומדא לע עקרקה לע הלע , הימחנ הדשכ ומש עבקנ ןמז רחאלש , תוילוח ץוביק

ידנלוהה ןיערגה - םידסיימה םיניערגה . 19.12.40 ב קויד רתיל - 1940 תנש ףוסב הראוד
טילחהו תיאלקח הרשכה רבע , 1934 תנשב דנלוהל הינמרגמ חרבש רעונ יע רצונש

די לעש םיעטנל םשמו בקעי ןורכיזל דוד תמרמ רובעל וקיפסה םה . ץובקב תויחל

הנחמב דחי ויחו ףתושמ קשמ ומייק םירבחה , שיא 17 רבכ התנמ הצובקה " צ . לשאר
שיא 50 ל הלדג הצובקה , התבר הדובעה , םלועה תמחלמ הצרפ 1939 תנשב . םוקמב הימחנ הדש

תובשייתהל םוקמ לבקל ץמאמה תרגסמב תובשייתהל הילע לע בושחל הלחהו

ולחה העונתה יאצוי . הניוומ היינודרוג תעונתל ךיישה ןיערג םע הדחאתה הצובקה
םע . םישדח םיצובק תמקהב םש בלתשהלו לארשי ץראל םירוזחמב תולעל

םידוהיה טולימב רקיעב העונתה הקסע הירטסוא לע תיצאנה הינמרג תוטלתשה

רפסמב וטלקנ העונתה ירבחמ םיבר . ץראל םיריעצ תאלעהו תונוש תוצראל
ףרטצהל תועצה לש לודג רחבמ םהינפל היה םינורחאה ועיגה רשאכ . םיצוביק

ודמעו , תידנלוהה תוילוח תצובקב ורחב םה לבא , העונתל םהירבח םע תובשייתהל

- תובשייתהל םוקמ לע םיקבאמ ויה ליגרכ . הלוחה קמעב אקווד בשייתהל םתעד לע

םירבחה . הראווד ןופצ תומדא לש דבלב דוביע רשוא ףוסבל ו , םיבר ויה םירחתמ
רימע ץובק לש ןושארה הנחמה היהש , דילו לא םאייחב ררוגתה חטשה תא ודביעש

. ןשבה תובהל ץובק לש הנחמכ ךכ רחא שמישו
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11