Page 62 שדה נחמיה
P. 62רומישל םיחנמ םיכרע תלבט

תוצלמה הכרעה בושייב םוקימ ךרע יוהיז ןוירטירק ךרעה
םהב םירוזאה לש ירטנולוו רומיש תינכת יפל חתפתה בושייה בושייה בחרמ לכ לע העפשה " י ע הנכוהש יפכ בושייה תינכת בושיי ןונכת - ילכירדא
, תופיפצ , יוניבה יפואב ןונכתה רתונ , ןמז ךראל ןמפואק לש הנושאר יאוותו יוניב , הבחרה טעמל האוושהב , ןמפואק לכירדא יללכ ירוטסיה
. היצטניירואו ףקיהב יוטיב תינכתל ןתונו , יברעמה קלחה לכב םיכרד םייצוביק םיבושייל תוינכתל יתובשייתה
םירקמל סחיב לודג ןווגמו , יברעמ - םורדה יקשמה רוזאבו םגו בחרמבו ןמזב תומוד יעדמו
. םימוד . לעפמל תינופצ םירחא תומוקמב
תוקחרתה ינושאר ןונכת בלשב , בושייה לש תיברעמ הפש . פיטיכראכ לחנ ףוחל ץובק תוסחייתה
חותפ , ןדריה ןווכל בחור יריצ רומיש . תוסחייתה אלל טעמכ , לחנהמ ידנליאת שפונ רפכ טעמל בושייה ןונכתב ויוטיבו ןדרי ףוחל
ןדריה תחיתפ , ןדרי ףוחל םיפצש הפשו בורק יוניב ינש בלשב . ימורדה וקלחב , לחנל ברעממ
. ןוכנ רודיג - בושייל . לחנל ליבקמב תלתפתמ
םיחטשב תוסחייתה ןיא
. םיירוביצ

אשונב תודחוימ רומיש תומישמ ןיא םייונישה ירחא בקעל ןתינ קלחמכ יזכרמ ריצ םירוזאה ןיב הקולחה תרוצ ןיב הקולח הימחנ הדש
םירוגמה יחטש לודיגו הקולחב םינשה ךלהמב םייונישו םירוגמ רוזא
קשמ רוזאל
רשאכ תיווק הרוצב יוניב הסינכה שיבכל ןדריה ןיב הנוש - תיווק הרוצב םירוגמ יוניב םירוגמ יוניב
, היצטניירוא תרימש , יוניבה תרימש לבקל ידכ טעמ םיטומ םינבמה . לבוקמהמ
, הבוגו תיסכתב הדימ הנק תרימש . חורו ריווא רתוי
. יונפ / יונב סחי תונשל דע הרמשנש יוניב תרוצ
בושיה תבחרה תליחת - 90 ה


םיכרצה יפל םינבמה שומיש תרימש בושייב רדגומ םידלי יתב רוזא ברעממ - םייקה בושייה ןופצב בלושמ םידליה יתב רודיס רוזא ןיב סחי
תרימש ןכו - רוזאה יפוא תרימשו תובסה רבוע םהמ קלח . ול חרזממו ישארה ריצל תורוש ןיב - רוזאה לכ יוניבב םידלי יתב
היסולכואל ךוניח תומישמל םינבמה יפואב דוחיי רוזא ל , תונוש םירוגמ םירוגמל
. תשדחתמ ינינב ןיב םייניב רוזא - םינבמה יתש ורצונ - םירחואמ םיבלשב
. םירוגמל רוביצ . אצחו - תורוש
ןופצה קלחל םירוגמ רבעמ םע
םידלי יתב ומקוה - יחרזמ
ןופצב םג - םייקה ןנבמל ךשמהכ
. חרזמ
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67