Page 64 שדה נחמיה
P. 64רומישל םיחנמ םיכרע תלבט

תוצלמה הכרעה בושייב םוקימ ךרע יוהיז ןוירטירק ךרעה
ףונ יביכרמ
בושייב
תוענמיה , םיריצה ינווכ רומיש ףונל רשק םינתונה םיריצ טבמו יזכרמ הסינכ ריצ םיחתפנה טבמ יריצ - טבמ יריצ
הינבמ וא ןווכ רבוש יאוותמ םינווכה לכב ביהרמ טבמו בחור ריצ , ןופצל , ןומרחהו ןלוגה - ףונל יפונ ךרע
. ףונ יחתפ תרגוסו הפופצ ברעמב ילתפנ ירהו ןדריל םילחנ יקיפא , ןונבל
חרזמב ןומרח / ןלוגלו . ילתפנ ירהו םיבורק
. ידיתע חותיפב יאוותה רומיש דוחיי ןתמב בר ךרע בושייה ברעמ חטשה יווקב חותפ ןווכ חותפ
תשוחתו םוקמל יאוותב
היגולופרומב תובלתשה חטשה
תיעבט הימחנ הדש
ןכו תוננוגמה תובחרה רומיש תרשפאמ תננוגמ הבחר ןודעומ לכא רדח תבחר חותפ בחרמ תאצקה תריצי
יקשמה רוזאב תובחרה חותיפ בחרמו ישפנ בחרמ םידלי יתב תבחר םיבושח םינבמ תברקב בחרמ
םיישומיש םיחטש בולישב ישומישל ילנויצקנופ ןויכראה תברקב הבחר בחרמ תשוחת תריצי ידוקפת
. הינחו להקל . םינבמה ןדריה דיל תיזכרמ הבחר . בושייב יטתסאו
תרשפאמ תפצורמ הבחר םסאל ןופצמ הבחר תוליעפל םיאנת תריצי םיחטשב
לש השגדהו השגנה תואובת םישומיש תברקב ץוח םייונב
הבשוהל םוקמו תויוליעפ םורד , קשמ ינבמ הבחר םימיאתמ
להק לש הלעפהו ןופצ - קשמ ינבמ הבחר יע תימוקמ תוהז קוזיח
יתורישב םישמתשמה חטשל הנבמ רוביח
. םיעצומה . דומצ חותפ
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69