Page 65 שדה נחמיה
P. 65רומישל םיחנמ םיכרע תלבט

תוצלמה הכרעה בושייב םוקימ ךרע יוהיז ןוירטירק ךרעה
יוניש אלל רמשל הרימש לש תונוש תורוצת ינופצ סקובליפ ןוחטבו הרימש ינבמ בושח ביכרמ ירוטסיה
לש םיירוטסיה םימולצת םקמל ןתינ ןווגימ תרבסהל - ןוחטבו בושייל הסינכב תימורד הדמע תודלותב תונויצ
הגוצתכ םינבמה ךותב םוקמה תגשהל םייונבה םיעצמאה תיברעמ םורד הטקונ תובשייתהה תובשייתה
. תנגומ ןוחטב - הרטמה הטקונל ןופצמ טלקמ קבאמהו רוזאב ןוחטב
הילע
ןויכראכ שומישל , רמשל ךישמהל הירוטסיהה קלח ףירצה הנבמ , ידבש ףירצ - ןויכראה הנבמ תודלות לש תירוטסיה הגצה לש הירוטסיה ירוטסיה
. ןואזומו תוברת תא גציימ תימוקמה רבעשל הרפתמ המיאתמ תרגסמב ץובקה ץובקה יתרבחו
ץובקה תישארב םיפירצה יתוברת
םייוניש םע ולוכ םחתמה תרימש הנבמב ךרעכ םידלי יתב זוכיר ןופצמ , לכאה רדחל ןופצמ ץובקב ויהש יפכ םידלי יתב לש הירוטסיה , ירוטסיה
םינבמב יזיפה ןויכראל ךוניחה רופיס - יפותישה ץובקה יתרבח
תפתושמה הנילהו ףתושמה יתוברתו הימחנ הדש
תונשל ןתינ , םינושה םינבמה רומיש יזכרמ הנבמכ לכואה רדח לכואה רדח ינמרגה ףירצה - לכאה רדח לש הירוטסיה , ירוטסיה
דועיי תוחתפתהו יוניש רבועה בושיל שדחה לכאה רדחו ץובקה יתרבח
ןמז ךרואל יזכרמ הנבמכ לכאה רדח יתוברתו
יתרוסמה ץובקב
יונישב אצמנ הנבמה , יוניבה יוניש ידוקפית ךרעמ םידגבה ןסחמ םידגב ןסחמ ךרעמ - הסבכמו םידגב ןסחמ לש הירוטסיה , ירוטסיה
דועיי ץוביקה תודלותל ךייש םייחהמ בושח קלחכ דוגיבה ץובקה יתרבח
. יתרוסמה ץובקב םייפותישה יתוברתו
הנבמה רומיש ילכירדא ךרע לעב ידוחיי הנבמ לכאה רדחל ןופצמ ןודעומ המרגורפ םשיימה ןונכת ילכירדא דוחיי ילכירדא
תיצרא המרב בושייה זכרמב םיכרע ליכמו םוקמל תידוחיי
םיישונאו םיימוקמ
– דועיי יונישו הנבמה רומיש תולכירדא תוחכונ הנבמל וליסה לדגמ יוטב , תינברואו תילוסיפ תוכיא לע העפשה ילכירדא
ךילהתב תיטתסא תוכיאו האובתה םסא ףונב םתוח עיבטמש ינרוצ יונבה ףונה יטתסא
ימוקמה יונבה ימוקמה
– דועיי יונישב הנבמה רומיש הימחנ הדשל ידוחיי הנבמ יקשמה רוזאב תונורמק ינבמ בלשמה ידוחיי יסדנה ןורתפ היגולופיט ילכירדא
ךילהתב תוכיאו ילנויצקנופ הנעמ תימוקמ יטתסא
תילכירדא
םיינש וא הנבמ רומיש בושייה תליחתל ימוקמ ךרע לכאה רדחל ברעממ םינושאר םירוגמ ינבמ ימוקמ ןורתפ - ילכירדא
םימוד םינבמל האוושהב יעדמ - ירוטסיה
םירחא םיצובקב
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70