Page 67 שדה נחמיה
P. 67


הדובעה םוכיס - דעתמ תכרעה


. הנוכנ רומיש תוינידמ שומיו םודיקב עייסל םייושע רשא םייסיסב םינותנ הימחנ הדשב


םצמוצמ חטש לעב , דאמ זכורמ אוהו רדגומ רומישל תושיגרה םוחת 1 .


. רבד לכ טעמכ תושעל םירשפאמו לקמ רומיש תמרב םה רומישל םינבמה בור 2 .


םהו דבוכמ חטש םהל שי , בוט יזיפ בצמב םיאצמנ רשא םינבמ לש םיזוכיר םימייק 3 .

. ידיתע חותיפל בוט לאיצנטופ - תורורב תורצח םירצוי הימחנ הדש


ירוקמה ןונכתל דאמ ןמאנ , ןדריה קיפאל הסינכה ריצ ןיב , בושייה לש יברעמה רוזאה לכ 4 .

שי לבא רומישל ןמוס אל רוזאה . יפונ סכנו ינברוא ןונכת לש בוליש הווהמו בושייה לש
. ויפוא לע רומשלו הז סכנ ךירעהל ועדיש בושייה יבשות לע ךומסללש ידיתע חותפ תרשפאמ תדחוימה ותרוצש - בחר ינורמק הנבמ לש ןיינעמ םגד בושייב 5 .
. םיידוחיי םיללחב יאנפו תוריית , רחסמ


בושייה לש תודדומתהה יבלש תא תואטבמה הרימש תודמע לש תונוש תורוצ 3 בושייב 6 .

. תינוחטיב הניחבמ


דועיי תונשל . ןדריה לא רתוי חותפל , םיננוגמ םיחותפ םיחטש רמשל - ףסונ ןטק ץמאמ 7 .

תולוכיש תולועפ הלא - םידליה יתב לעו ןויכראה לע רומשל , רבעשל יקשמ רוזאב תויוליעפו

. בושייה לש ויפויו ודוחייל יוטיב תתל
   62   63   64   65   66   67   68   69   70