Page 7 שדה נחמיה
P. 7


לע תולעל טלחוה םימשגה תוקזחתה םע לבא , 1940 , / ויתסה תישארב הלחה הדובעה
, רוזאה ינבמ רתוי םיקיתו תובשייתה ישנא ללוכ , םינוש םימרוג לש םעויסב , עקרקה

השקיבו דעצה תא הרשיא אל הנגהה . בחרמב םקוהש שדח בושיי לכ לע וחמשש

םמולש תא חיטבהל ןתינ אל יכ הנעטב , רפסמב דבלב - 7 םיבשייתמה תא תונפל
תא ודביעו ףרוחה לכ ךשמב םוקמהמ וזז אל העבשה לבא , םיברע אלמ רוזאה

, םירדח 6 ןב םירוגמ ףירצ ליכה רשא , עבק הנחמ תמקהב לחוה 41 יאמב . תומדאה

הבורמ התייה הדובעה . םימ לדגמו , תפרו ןסחמו לכא רדח ףירצ , תלזב ןבאמ הוורוא
יקבולסוכצ ןיערג - ישילשה ןיערגה ףרוצ ךכו , קיפסמ חוכ וויה אל םירבחה 70 ו

תא ורזיפ היקבולסוכצל תיצאנה השילפהו הפוריאב םיאנתה . ריעצה יבכמ תעונתמ הימחנ הדש

דוד תמר ץובקב ודחאתה ןאכ , תונוש םיכרדב ץראל עיגה וירבחמ קלחו ןיערגה

רשא , םירבח 40 לש תומכל ועיגה - עבגב רעוה תרבחמ םידחא םהילא ופרצש רחאלו
ללסנ , םידלי יתבו םירבח יתב ונבנ תונושארה םינשב . תוילוחל 1942 ב ופרטצה

. ץובקל הסינכה שיבכ ללסנו , ןדריה לע רשגה םקוהו הסלחל שיבכה

אצוהו ספתנ , שנס הנח לש הירבח םע דחי הפוריאב חנצ , ץובקה רבח , סייר יפר
, דנלוה יאצוי םיריעצ לש הצובק דוע בושייל העיגמ םלועה תמחלמ ףוסב . גרוהל

1949 דע . דרפסמ ץראל ועיגהו , םיאניריפה ירהו תפרצ ךרד םינמרגהמ וטלמנש

ןג , הסבכמ , םסא ומקוה . 1946 ב םוקל לחה לעפמה , ץובקל םיבר םינבמ ופסוה

. םיבר םיפירצו , תפר , רפס תיב , םידלי
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12