Page 71
P. 71
■••y.-ilNn■ 1ז■׳“י,. י ^-י־י־־י’העבראב חנז י ה רנקס־ע , הנ ו רחא ה םי ד ו מי לה תניל תא הרצקב רו קסל י נ ו צר ב
י נ י נ כס ) 4 , לארשי תו ד לו ת ) 55 ^תו אלקחו עבס ) 2 , רי ראה. ג ז . מ ) ! ‘ ן םי אשו נ
f ך t ״ נ ת , ץראה תעי ד י תו עו צקמה תא ו נ דמל ל״נ ה םי אשו נ ה דבלמ , ברע ינ!נ
לו חי פהו ד ו י ג ח תו ד ל ו ת , רו י ו : די /וכאלמ , תי לג נ א תו רפס , הסדנ הו ץו ג סה
­ י רו קו דקדו ן ו שלה רו סי ש ,הל^וסמ , הרמז , תו למעתה , תו נ ו מתב או לכתסהו
לע עו בש די ס ו נ חחו ש בבו סמ םלו עה תרכהו ץפו *ה תבחרה ם&ל *םע י דו ק
0 הרבחה תו י עב תא ררבל לדכ החי ש ו נ כרע עו בשי לכ , םלו עבו ץ׳ ראב תו ער ו אמל
תרו מז ת תמקהל םי נ ו שאר ה םי דעצה תא ו נ דעצ . תנ מה תלבק הספת ב^שא םו קמ
.ןר s ב ו t7 תו פו קתבו תו נ ו ש תו צראב י דו הי ה י ו הה תנ בהו הרבחה ד ו כי ל ל *תי ממע
, םי כשמהב םי ר חבו מ םי רפס תאי רק ח! *סו ח
0 םי דלי ח לס תכר ד ו מ תי מצע הד ו בע לע הי ו נ ב רקי עב התי ה תי ד ו מי לה הד ו בעה
׳ -' ׳ סארה תו רו קמו ן מ םמצעב רבאש םר תי מצע הדו בעל תו ארו ה ו א םי נ ו לאש י פל
תג חרהל , ו מו כי סל , רמו חה תן לי דבל קר רסמש םי ר ו עי שה , תו עי די ה תא סי י ג
ת* הלעמ ־תאז הדו בע תסי ס , אבה י ד ו מי לה קרסל או במכו תו עי ד י ה תקמעהו
­ ו נ ו , תי בב הרז חו האצרה תעי מז ל לע הי ו נ בה תי תרג י שה הסי שה״ לעמ די מלתה
תו נ ו ר תפ שו פי חב י רו קמה רמו חה לו מ ו מצעב ד ו מעל ת 1 דסםאה תא ו ל תנ ת
״ ו י נ ®ל ו ד סעו הש תו י עבל
תו אצי תה םו כי סו תו נ ו י סנ לע ססו במ רקי עב הי ה ו ד ו מ י ל ש רי ו אח גז מ אשו נ ה
, םי לקאה תרו ת , סו ח , ר י ו א ם י םייעיסל קלחתה
לע ו נ דמל תו ד ו בעו תו נ ו י סנ לע ססו במ הי ה או ה ףאע? תו אלקחו עבס אשו נ ב
י ו ^י ל , הםבנ ס תנ כה ״ •*ו ו נ כ תנ כה , עקרקה , עז ג ה ; הלעה , שרו שה , סבנ ה , ערז ה
, תו נ ר ש ו עו בשה י חרפ , הסחה
ד־עו םתו ו התה תי שאר מ םי ברעח תו ד לו ת לע ו נ דמל ברע י נ ב ו נ י נ כש אמו ג ב
י ״םהי י ח ן ו נ ג ס לעו םהי תו צר א לס הי פר ג ו אי ג ה - 1 ת א, ו נ י מי
ו נ עג הו הי ר ו מסי הה ד ו סי ; ל או במכ הי ר ו ססי הי ר פב ו נ קלחתה לארשי תו ד לו תב
בלתמה חז אשו נ *לארשי םע עג מב ו אבש םי מע לע םג ו נ דמל ״המו ר תי לע דע
, תו רפסו ך י״ נ ת , הי פר ג ו אי ג ו מכ םי רחא תו עו צקמב הפי
, םי מי ה י רבדמ םי /כי אתמ □י עשקו ' ב-ר ' א םי כלמ םי רפסה תא ו נ דמל ך 11 נ ת ב
לס רהבמו הנ ו י , רתס*. , לאי נ ד , הי מחנ , אר*ע םי רפסה תאו סו מעמ. םי עטק
״ ו הי מרי רהס ךו תמ םי קרס 30
, םהי נ י מל םי חסשה תא ה ס ר נ ה ב ו םי רבש ו נ דסל ן ו בשחב
-י מס , י לאממ , םכי לע חו ל ס , ץרפ , י ק 0 בו חי נ ר שס , סי לאי בב ו נ קסע תו רפסב
t ן ו דר וג .,ד , א ו רבו ב , ן מ ®י רפ , ג ” ל י , אלרו ב , שא םו לש י , קסנ V
, י סעםה , לעו פה ראת , ס: י נ י נ ב , ו ני סמממ חו תי נ , הפמה דו סי ש ו נ דמל ן ו שלב
, ל עו פה םשר רו קמה , םחי תו י תו או סחי תו למ , הלאמח םפי עמ
לו י סב ו נ שכר ו תו עי ד י ה סו ני בו ל ו 1 י נ לע סס רבמ הי ה ץראה תעי די ־ דו מי ל
*םדו קה ן ו לעב חייוד , פ הדו הי ר 0 מ ו םצע לו י םה לע , י ת ג עה
םי עדו י םי ד לי ח בו רו בר רמו ח ו נ רבעש עו בקל י לע םי ד ו מי לה תנ ש תא י מכסב
י רפס , הקי ז י פ י לכ , רי ק תו פמ; םי אתמ דו י נ* רסו ח םרב , הפי רמו חה תא
ם ה יכ!/ לקהל לד תמהל ו נ י לעו י דמ לו דג ץמאמ קי ד לי הס שרד ) המו דכו ד ו מי ל
, םי מי אתמ ד־ו מי ל י עצמא תשי כר י די לע
J . r רחא תו נ מד ז הב בו תכא די מתמ הי לע ו קב תד/כו עמ תי תרבחה תו ז ו תו ז תהה לע
, ררםסו א י בא


ו נ י ד ל י י פ מ
׳ םי עברא ד ו ד נ י או ה •ךי שכע ? םי ר 1 &מ חרב קו ר אפ ךלמ^ םי עד ו י םתא 1 חו ח
ז םלו עה ךדד הנ ש
ר יי 5 | . / H. \
? ' אסא לש ן סבב דלי ה ן מז המכ : ) ן ג ב דו ע ( הצ י נ
״םי שדח העשת : תלפממ
רבע הז ח ן &י ז ה® עדו י או ה ךי או ן הצי נ ?


סאי נ בה תא קר , םי מ בהו א אל ללכב י נ א . ) תחלקמב הכו ב( : , ה י נ ד
I בהו א י נ א


ן , רו תה לע ר פ^ה די לע םי בר ז י נ ג ו ,, א ן ג
! רתו י בהו א או ה י ת ו א ^ , ר ת ו י בחו א או ה י תו א : ן ו נ ג
ףסכ לע ד בו ע ו י שמע. או ה , ו י ז כע בהו א אל ללכב הז ה ר ו חבח t , ׳ א ן ג
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76