Page 72
P. 72
• • ך׳ז+ו■'*׳' י


- 8 -

3 _ י _ ב _ ב _ ^ _ ״ב


י סרו אי תה קלחח
,םירמאמו ם י ח ו כ י ו הררוע ק״יימב ותדמעו ךירדמה תו י עבז ד אלמתהל ן י א
התואש אלא דבלג וז אל 1 ו נ לח רוהיצה גרקב םיבר םי סו מלו פו םי נ ו י ד
. ךל הנ ח יכ אלפחהל ן י א ,,תצחולו הקיעמ ומתאמ םיבר לע םו י ה דע הי עב
םיוסמ רבחל קינעמה f/;:c ן ו י ו ש ה תריבש תיעב תא הרגח י נ סב רי בעמה רבד
-״ םי נ ו ש םי חז לשב עירכמ קו ם י j י / ו 1 ב ו רק םיתעל ךפוהה ) ן נ ו חמו ( םלו ב דמעמ
• •••• ” ו נלס ם י ד ל י ה " ל י ג זזב אל םע ®ה הז לכו
רשא הלא ן י ב ךירדמה םג , ו כ ו ם י ר ב ז ג , ם י נ ו ש םידיקפת י לעב , םי רו מ ו מכ
לולסמל ץוחמ השורדה ה ו י מ? הצובסה תא םסחי תרימש תא םמכש לע ו לסנ
ברח תדדחתמ ץאכסו ) xx ו נ ו סצמל לי גרה רדגמ תאצוי העי בת א״ז , הי י ח
ןושארה עוגמה 0 ו נ תו רבח לש יחה רשבב תכתוח □ימחר ן י אב רמא תו י מי מ
-ג מ י ד הש חרכה ח םע םילשהל ץלאנ ן ו פ ג מ לעב לכ : ו מג עב ךי רדמה א 1 ח
, ז ז בו ח ♦די ו תו א האיצומ ו נ ו פ ג מ תחנה ן י א שו ללכו ללכ קי מסמ ו נ י א ו נ ו מ
* ו ל י ג ו ה חמו דמ וא ישממ , ב ו תכ-י תלב וא גו תכ קוח ירחא י ו ל י מ ו כ םא אלא
ד ו רי בג מב איה הינשה העוגפה , ה ל י ל ו םמוי ישפנ ן ו אכד י די ל אי במ חז
גזגר ותואב התו א תפקות , ו ד י ק פ ת תא ו י ל ע הליטה רשא הרבחה *ו נ מס רתו י
תא שײו ח ל ג נ י ו ז נ ו ס ג מ ןחבמב ד ו מ ע י אל דמעומה אמש הלחב המלחה לש
x ו לו בש םלו ^״ ל )הלכשה י״ע , י אנס י״ע ,העח 17 ה י " y ( ךרד או גמל תו נ מד ז חח
חעטסה עיפשהל תרחאמ הניא רשא ערה ן י ע ב הרבחה העו ג נ ן אכמו ח בו ם
ו נ י ג ש י מכ בוסב שיגרמ ו נ י א אליממ רזלא ,שדחה ן קסעה לע תי לאשאס
בשחתהב ךא תמז ג ו מ תיארנ ם י ר ו ס י ו קבאמ יוהמ תלאשמה ו ז חג ו מת ; לי על
י 3 ו * לבקמ רבדה , ם י מ ו י ־ א ל ג םיקרפלו י כ י ספ ךילהת לע רבו ד מהש ה. דבו עב
ח מ ש א ל ש א י ה ש ה ל א מ ל כ ן א כ ן י א יא ד וב ו י ג ארם
םיקרסל ן ח ך ו נ י ח ^ושירד*. י׳ שרו דו ךנחמה ךי ר ד מה אב הנ הו ^ ת י ש י ׳ א
זזױותה ו ז חמישמלו קשמה י י ח ל ר ע ו ג ברקל ךירצ אוה ,קשמ תו שי רד ל ת ו ד ג ו נ מ
, ר ו מ ג ןו לשכב ם*\תסהל הלולע ו ת ד ו ב ע ו ו תי נ כת תא רפמ קשמהו - ו ק ו ל
ו תדו בע י 9 ו אב ך ו ר כ ־־ בוס רבח תוארהל ו נ ו צ ר לכ םעו , םי קבאנ קשמהו או ה
­ עב ךי שממ' ךירדימה ‘ ו " י א ד כ ו ניא קסעה״ש המדנ םימעפל םאו , ער רבח י חי ש
ער רבחכ אוה הארנ זא ,דחא וא הז גוסמ תונובשחב בשחתה ן י אב ו תדו ב
ו מ ו י תא הב עיקשהש ולש הירבחה תא דהוא אוה ם י י ת נ י ב ךא , רתו י דו ע
סחיה תא סויוהי יקשמ ץוצשח םנמאהו ו ד ו א מ לכ תאו ושפנ לכ תא , ו לי ל תאו
םימעפלו י ו ז ךרד ול הזיק יקשמל רוסמ רבחל !אלש ו י ר ש א ו אלו אל ? או הה
­ לקע םי כר ד ב ךלי ש שי ו ״רחא וא חז דצל ע נ כ י ו ר ת ו י הלק ךי ד ו ל שפחי
ו בל ץמוא לכב ב צ י מ י ו ו י נ י ד תא חקפיש שי ו 0 היעבה תא ףו קעל י דכ תו לק
* הר ת * ו כ 1 ג<ו שההו " ן י ד תתל ן מ ו ז מ ו ן כ ו מ י נ נ ה״ ד י ג י ו ו לו כ רו בי ג ה י נ פב
, ת ו י מ י פ ב בהל ,יעגפמ ו תבי בס תאו ו תו א
, ה , , ן מו ז מו ן כו מ י נ נ הו
י שעמה קל חה ׳
םי קו מי נ מ הצחמל , ר ע ו נ ה י צפל םיעגר ה מ;סח דימת י תמק ןהמייקה תע ) T
,רצחב רבכ תוארהל ידכ הצח סל ו , םי י כו נ י ח
לכו םתא ^ ו כ א ל ךסנומס' ן מ ז יתאבה )הח 5 »מה י לאל( תו נ ברק •תוחוראה ) 8
וי ©כ ע סי רבחו ם י נ ו 5 הנ בו בורס , ס י נ ו ס ם י ל ג ר ה םהב רידחהל,■ י ד כ קד חז
11 , • «םעפ םחל ד י ג ת יי :דימת תוליחתמה תונעזילב )םתא לכוא ירה י נ א ( י ל א
, לו מי ו נ י ד י ל עיגה 10$ ךרעב ,יתעמש אל-יתעמש הלאה תונעםה לכ תא ללכב
,רקובה לכ ו ל י פא םימעפל ״ןזכז תוצק יל חיה ,לאל הדות :רקובה תועש ) 3
ןמואב ן נ ו כ תהל ברו א י כ נ י א יכ ד*מ םעמ ם י ר ו ע י ש ל י תננו כתה ?יתי שע המ
­ תמהו קשמה תא ריצהל ידכ ק\ 0 ׳מב הברת יתליס , י מ ו י ה ר ו עי של י תטי ש ךכ לכ
עטמב ע אומסמב ,הדובעה הךמוקמב םמוא רקגלו רעו נח ומכ תוח 9 ל וב שחר
יל היהש ףא לעו ל ו ד ג קחר 6 ה יכ .תוקוחר םיתעל קר יתרקיב קריה ן ג ב ו
תעש ךרעב י תי לב םו י לכי ,תרחא ו ת ו א תולבל ן ו כ נ ל יתבשח ן מז קיפסמ
,צוולכור , , ת ו י כ ו נ י ח :תו חיש י נ י מ לכ ו ג ח ח ו ש ו ו נ ת כ י ר ד מ ית ור לצא הרפתמב
םייתעשמ ת tin המית תאזש יל המדנ , ם י ר ו ב יד י םתח ו אמו י ד י נ י נ ע , תו נ נ כתמ
םי *זב ו ע ,ר רבח ן יב ת ונ 1 קימ !רה ן י א ל ל ע ב י ' ״ י ת ד ו ב ע ל ו י ל ר תו י ב תובושחה
) ר ת ו י וא( הינש העש יתילב. הז ל ל ג ב *ךכב המ לס רבד תוארהל הלו כי
רתו.י ם י י נ ו י ע םיאשונ לע םגו• םיאשונה 0 תו א לע ו נ חחו שו הרומה תור לצא
- ישיא ן מ ו א ב , - יל ו פי סו ה רשא תוחיש ,היר׳וססיה , ך״נת ,תוירפס ן ו ג כ
רדחב. /יב יס ל יתקפסהשכ םעפ אלש תו דו הל ילע ( 0 מגק םג י ת ד ו ב ע ל ו הברה
ן ו חמבל *המחה הילינופה לע ) ףר ו זזב ( ו י רפט ־ לע יתמדרנ ,הכלחכ ן נ ו כ ת ה ל ו
תא י תרדיס םירהצב. קר : ד ו ע ו . ) 11048 ה ^ 0 !ל ררועמה ןועשה תא י ת נ ו ו כ
קסועה וא ותדו .ל זפחנה רבחל דדועמ ה ארמ הז ןיאש יתנבה יכ רדחה
רקובה תועשבש הרק ,מרפה תבומל אסאממב ת ו ז ח ו א י ד י ךיא תוארל ותכאלמב
ןאר םיבבשו םי רב ו ע הב 1 ה םש : םיענ הזו תו ר י כ ז מ ב בותכל הברח יל חיה
,רקובב. 10 -ב הת ם$ םיתוש ף ס ו נ ו הלועפב יתוא
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77