Page 73
P. 73

י •
י.* • ־ף^זדי,*
tfv'rl*
jjfTM'
© - 9 -
i •:.*/

W תלזוויחל •דד , יתח ג י יתארק חחוגסח ז װ ע ש ב * י ת ו * יךעירגפה -*ל םא •.;^!דגם ) 4
םירתיה
תתור*
דימת
ף י ד
י ת י י ה
ת*נותדה
תא
#
' םירודישה
•A r ; קו ♦ד v י נב עוח־מ׳ ן ו ו י כ מ םי רו עי שה תלח־תתב דאמ י ת ק י י ד ! ם י ר ו ד י ש ) 6
V »•’ י י
Vv f ׳ טרפב ,הברה י 1 לבר קו י דה ן ו ר קע לע *זונויקאר הגרדממ י כ ו נ י ח יד*&א
ד ד י ס ,דבח חמל 11,30 -ב לכוא רדו נה םא ,לכואה י נ ס ז ב תו ו סשסה״ ז י גדב
קרז ר ד ו נ ח חםכ יל דיעהל ךכ רחאו ו ד י לע לוכאל ך י ר ז 12 -ב קר לכאיש
קשמה י ר בחש המכ\י *ל רטסל ךי רז רעונה הסל , ע ו ר ג ר תו י וא ? ז ג ז ב וא
1» • I I ? ם י ז ב ז ב מ וא ם י ק ר ו ז
' י ״ •f ר ת ו י הברהו תפרב הדובעמ רתוי דו ע , י ל ע רנוחא ! ו ו ו ב* םח ס י ד ו מ י ל
דגס שי םא קרו בוס חור בזמ יל שי התיכל י סנכיהב ,תרחא הדובעמ
,,התיכה תא .יתבזע ז ג ו ר בו דמ םימעסלס דע ,רדסב אל המ רבד םיכינחה
יעגמאס םכב ע ב ש נ ' י נ א ו - יתבתכ ,יתדמל ,יתארק - לטב רדחב יתב#י זא
הלא ש לע יתובשחמ תא י תי נ י עי לו ,רואת ן י א דע יתוא ן בגע חזכ י כ ו ג י ח
ןיסמח שמוח יתתנשכ ן י ד ה ךכ ?לטבתהל ךכ וישכע יל רתוס ; ו ז תי ז כר מ
םוקמכ רחא ג ו ט םוקמב וא סאיננה די לע םת* תוסחה תועי&ה חא י ת י ל י ב ו
­ תה ארר נ ו םד לו קגהתי כב רבדל גהונ ינא ,הדובעה ר ו ד י ס לגא בגיתהל
. י י ^ ,קזחרמל דע יתוא ועמשש ודפס םירבחשכ יתראפ
ו נ י א ע המ , 0 י י ו נ 6 םיברע םג יל ויה י ו ש נ י ת ו י ה ללגב ז ת ו ל ו ע פ ) 0
#תז> ו נ י ע ז או 9,30 דע ת י ג נ י תי י ה אל ללכ ךרדב ךא , ר ע ו נ ה תבוטל
״יתדובעל, תרחמה םו י ת ו י ע ב ו חתבוזע לע יתרוחב תונעמ ג 0 י ד ב 1 י נ ע דו ע
י , י , ן י ו ז ס ללכ ךרדב' י תנ סי תאז לכב
? ת י ל א ו ד י ב י ד נ י א הפקשה ,תואייזמל דאס המוד ךא ,תגקמב י ל ו א ? ז ר ו ו ו ס
,הדובעב תו י חאו םיחא םע תוחיש ירפ
רתיבתיב
ךא■
« . ן י א ש חינהל שי תו אדו ר ך א ז ז יזי י ל ו אי ל ו א ? ן ו ק י ת
! ! דיזעמהל דכ ?דיתעה
ךיזעמהל
ךכ
9 , ע הזובקח ,לדנ& ;מ
. ז ,ם
ג !י , ן ועסמ



s שקבמ ג נ ו י ירבא
! םירבדמכ טיאשד־ב ושמתשת אנ לא
j
I םי חי שו םיזעמ וםםקת אנ לא
ן נ ג ה תמכסה ילב םיחרם וססקת אנ לא !
ז ו ל י ר ז ד ־ * ם י ר ו מ י ש ל ג א ו ד א ו ה



T *־
«
0 ה ד י ב ע ה ה נ ח מ ל
ןי ] /
•! ת ו ח ו ל ש
*
# ו ה צ ר . ב ק ה ת ו כ ר ב
0


י 0 - 2 ( א ה { ן ו רחאה עג רב
ן \
ם 0 אה טסו ג ו א ב 7 -ב חתמנ - שי א 2500 - םד בורב>
ו נ ת 11 בק לש חםשב חנבנ רשא ׳ונלש ילו גב־ ן ו ר טא י ת*
חזה דרואמה תובישח תא שיגדהל רתוימה ןמ• !
האנהו חול תחנל ם ו ר ג י הז ל ד & מ ש ונתוקת
I םר םב ו נת 1 ו { ן ל ו הביבסה יבשותל חבר









/
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78