Page 75
P. 75ib 3j 3 ( ם ־ נ ־ ג ע ה V r >
ן

j ־rs3r7n
ר ג ת / ב ה o m רמאמה
^ ב _


זייציפריפכיח ף
יל-ז• 0
ץ 7
ט ■ י ( ר (עד/י<
V 5
)נ 1
ע&וג/ 7 > ע ר ■ 1 ר 3 ' ז/ כ ־ ד ו

דג/<טע 0
ע ר 1 3 0 א ה ו־שעטץ׳׳^
מ

ןי 5

* “ 10

'ן> | 0
ךי 1 /<ג^
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80