Page 76
P. 76
. . " ( ® ו י ל ו ח ( ח י מ ח נ - ז ז ך
ת
יא 5 • סמ , הי צמרו פנ יא יסד
2! j L. ! ! Li J 3 ג " י מ ת בא - 1953 י ל ו י


ג
5 ו ו ר י כ ז מ ח ת ו ג י ן ן י למ ןו בשחו ן ידח ך' 1 וו׳מ
ךי י תשמ קשמב. רבכ *צמנ רשא ןו שארה •חדובע /!ונחמ 'ינש ח נ שיח םילבקמ ו נ א
םחירחא • טסו גו א בולחתה דע רראשי י סח • 0 ייח תירןלב יידגועח רעו נח״ תעוגתל
ן י ב ו חגוגקח ןיב. רשקמ • ב/יבא לתמ םימוצה .תעונת לש הדובע זוגחמ א ו ב י

י ר י אוח תוגחמח•
ם י ר ע נ ו חד־יכעל דמ£יתמ דבי ע רעו ג לבקל השקב:! הנומש תירקמ ו ג י ל א ו נ פ
וע םי רענ לבקנשו ,םידמלתמ םירענ לבקל ונבוורשפאב ן י א מ ו נ י נ ע •םי דבו ע­
ררוצה יס(י םידב•
רז&א םי פי רצה תשולשמ • 1 ג התיכ ן ו כש לש רדסהל סחיב תמכסומ העגהל ו נ ע ג ה

ם י ד ל י ח ן ו כ י ש ל ' ג התיכ י ״ ע דחא דימענ ר עו נ ה תיילעמ לבקל םי ד מו ע ו ג א•
רשאמ רחא םוקמ ו נאצמ אל ן ו ד ע ו מ ל . םי פ י ר צ ה תנוכשב םיקנ םי פ י ר צ ה רתי תא
ן ו ד ע ו מ ה תא המוקמב ת ו נ ב ל ו ו ת ו * קרסל ךרטצנ •הנשיה ת ו ר י כ ז מ ה •
צ נ ז 1 םיפנעה לכ התע תעלש, טלחוה הקפסאב בצמה םע רשקב היהש ן ו י ד ירחא-
רכ •רסחה תא הנאלמת תון<ו לחהש• הו קתב םהיתונמ תא ו לבקי . הקפסאל םיכר
ו ז הנו עב חקעסא ן ו מ 75 - ל קו קז דבל רןעא. הגידמה תקפסא תא ץצקנ אל לשמל •
$ ־*
בוא רוכחל ם י נ י נ ו ע מ ו נ א •הסמל םי נ ו י ז ן י ע יחטש ד ו ב י ע למ העצה תמי י ק
דחא רבח בונ לעוגב. ךו רכ רבדה •םינש ןסמחל תוחפל ) ם נ ו ד 9 0 0 ( הלאח םיחטשה
ךמ 1 מנ ן י י ד ע דוחאה םע ןתמו *שמה •ומצע םיבויד• ן י ע קשמב הכרדהל םינש וא •
ו מ י ®ה חדמכ. תו נ ו יס נ םשל עורו״ה הערמהמ הנ־ועצ ם נ ו ד 30 דבעת דרוגה ןרק$
יח /וא חז תרומח ל בקנ ו לעו פל /וו די ב.עה בוא א י ג ו ג ו נ אש איה העצהה •םימב­
םיבו רקה םימיפ. חץוחה לע םותחל םי ד מו ע ו נ א •לוב •

בוא 11 ו קושחל ךישמהל ך י א ןדלאשח י נ פ פ ו נ ד מעו ה ' א חמשב רו טו מח לוקלק י״יע
עי ג חל ךי רצ ר#א י נ מר ג ה רוטומה חא ם® ץ י מע נ » איה תיפוסה חעצחה ♦ חטשח
• 70 %- כ לומ חטיגנ סגי ע ו ר ז ח חטשב •םי בורקח םי מי ב
עה תא רוסמנ קשמב ו י ח י ת ו ר ו נ צ ה לכשכ • תו ר ו נ צ ל תולעתה ו רפחנ , ב חמשב­
םיקנ ןוכמה תא •*א חטשב דבע רשא ןלבקה ו ת ו * ל םיו קה תחנה לש ת ו ד ו ב
ו גמצעב •
לכ •חדובעה יזסרמ העיד־י ר*'?'? ב כ ר תחיקל לשנ םירןגמ ןורחאה ן מ ז ב ו י ח

ר&(ןיתזז< שץבתמ ,תורחא תורטמל ןח הדובעל העיסנל ןה. , ב כ ר ילכל קוקז ש ימ
ו נ י י ה ד , ה ד ו ב ע ן מ ז חברה ו נ ל ו לע רבכ ל״גח םירקמה •הדובעח זכרמ םע
ףסכ הברח •
ביפח©ב ת ו ע ו ג נ /זורפ 15 -כ© .ררבתנ ו ג ל ש תפרב ו כ ר ע נ רזסא ת ו קי ד ב תובקעב•
. •jm * י רב.. בוו רפ ןמו קמב. תו נ ץלו ן תו א רו כמל תו רש 9 א שפחל טלחוח
למשחה בוקפסאב תו קספחחמ ןורחאה ןמז ב. דאמ חלב. 0 הבילחה תנוכמב. הדובעה •

בוא ליעפחל ל כ ו י רשא ו מ נ י ד םע דחא סוס חוכ לש רו סו מ. זעוכרל טלחוה ןבל
ךרו צה הרקמב חבי!יחח תנוכמ •
בו ט ^ ב םני א ם י ר ו ה ו מ ח ינשו בוו יה •רוטומה ת י ב ב בצמה לע ן ו י ד היח
רסמ ם י י מ נ י ב •שדח ר ו ט ו מ ב מ' גה חא ףילחהל. קוחר אלה דיתעב ך ר ו צ היחי
( 0 י ״ ל 9 0 * 000 •- תולעל ך י ר צ •ו.ק 120 לש שדח טאגרגאש ף ס ו י
ר ו מ י ק .רסוחמ סינכיש םייבקה לע קצ*רמ םע סגו הטינא םע םג ן ו י ד חיח •
דוחאח ן ר קבו ו עצמאב לבקל םי ד מו ע ו נא רשא האולהב הנתומ רו טי קה ר ו ד י ס •
רבדה ע ו צ י ב תא שיחהל ידכב. םיצמאמה לכ תא השעי רבזגהש טלחוה •
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81