Page 78
P. 78
5 א(j־n יל וח ( ה י מ ח ג - ה ד ש
y £ םמ ־ f ה יצ מ רוס ג יא יפ ד
ג g ג " ישת בא - 1953 י ל ו י ..םיסנעב בצמה
זזץמ ד י ר ו נ ס» • ןוט 85 ו נ ר 1 ק ׳וע ר ז נ רשא הרועש ם נ ו ד 700 -המ ; החלפ
״ זוומ*ע וש ל סידבכעח םמ דשא' ,־״ד £30 * היחלסב. חטשב. ו 1 ר* ץ דשא ןו ט 7
• ג״ ץ 166 היח ם נוד ל ע*ימ מ ז ו ל ו 1 יחש ררבחמ
ם וע ן היח ל וב יה . *םירבכעה עיכממ דאמ לב 0 ) ם נ ו ד 100 ( הזגיחה חטע םג

• )ך ל כ ול מ דאמ( ןום 6 - רתויכ-
,ר יצ ח ןי ט g 00 ונר * ק ם נו ד 520 -מ • ןוצ ר ע^בשמ ל ו ב י חיח ריצחב
• ת י נ ב רבכ אצמנ ריגזחח לכ 0 עמכ •םנוד ל * ג ״ ץ 40 0 לש עצוממ

חיחלסב. •ם ימוכיס ן י י ד ע ןי#* • בורץב . רומ^ ל ד י ו ץ מ ונ א שןיח ש וב יכ תא
• ח ירגח ירחא ם י נ ו ב ^ץלחנץומירע • ת ויא ד כ - י * תאפמ ונש בכ אל

100 חיח ו 1 עד רב ל .וגי ח • ם נו ד 35 -מ ן ר q6 0 ל>גג ל ו ^ י חיח רכוס קלסכ
•ת ולבוה 12 . לכה ךסכ• ונחליע 4 • ?« ו י י ר ו ח ך ול כ ל ו זו/כדא ןובשח לע • ןוט

, ם נ ו ד ל ע * י 11 ״ ( 4 חךובע ימ י 400 וס נ נ ו ח • ןיט ל יי׳ל 50 ♦־־* ךדע ב ריחמה
) • ו ן Or ? ע י ” H • * 4
־.... * • ןוט 2 ל וב יה .ע יר ח ם נו ד 15 ונר צ ק
ן ו ט 4 ל וב יח ’ ( ם יע ךץ ל ם נו ד 40 ו נ ד צ ץ •תינ/כגרא ה יןיב . 1 י נ ו ד 100 ו ע ר ז נ

•ריצק ל רת יה ו )ת כלכולמ היקב
9 • ו ו - ב םיןר^ד • ם נו ד 400 לזמ יללכ חמש ךוחמ ס ג ו ד 300 ו ע ר ז נ ‘ א חסו<ב
•הכומ נ הטיב נ ןובשח לע 1 מילשמ ד יר וה ל שי ; ם י י ו כ י 0 ה

ה טיבנה • )ם יימ ענ 9 ע ר ז נ קלח( םרית ם נ ו ד 60 ו נ ע ר ז תו םלונ&מה j n a i דנ*ה ^
. . . •חבוט
• דחא 0 ו ן לזמ לו ב י וגלכן? ם יע ר זל ו נ ר צ ץ רזמא ןתלת ם נ ו ד 30 ~£ :א^ס_מ
התוא םירצוץי • ם יכומ נ ס יל ור יה • ה&לח ) ם נ ו ד ף 00 ( -/יוגורע ב תסנפסאה

•ריצחל
קלס ילש חטשה לע .םג • וליס ל סרית ם נ ו ד 40 ו גער ד ןיריה ןגמ המורד
- ול יס ל ל ו ד י ג , ע ר ן ײ ^ךגרוא * י 5 וה ל וליחתח רשא , ) ם נ ו ד 121 ( תומהבה,
• ול ים ל ןויו^רם ל ע ך ן י ).ח נןד 96 ( ד ר ו 1 < ן ־רץ«ל« דע ו יפה חמשה לע •ןתלח
•^^רל _תס 9 סא.ח jm י םיריז ^ ע יר ןה הערמב
1 <' f ׳ • י ) ״ ׳: .־ .• ׳- • .ו
כ ,ז חם ןו ט 42 .~ו -תספסא .ןומ ד 1 גו*<רל אופסמה ץ ע יס י נ ו י 1 & *דוחב
• הדובע ימ י נ 22 - ב ןו ט 1.113 r
בורן ו חיה וט נ ם נ וד 420 לע ל ו ביה •ביבאה נרנוע תא. ו :! נר& ג :הגדמ
• חביכסיד יקש מ 1 רח י ל 'האוושהב. בוט ל ו ב י , ) ם נ ו ד ל ״ ג 0 ק 64 ( ןוס 27 -ל
לומ'ךיוי־שארה חולשמה חלשנ עובשה רבכ ו ם ינמ וא מ ם יג ד ונ ל שי רככ

םיפצמ •)תחטבומ הץמסאה םאב( דאמ ם יב ומ ם י י ו ג י ס ה •הינשה הגועה
ן • וס 30 לש ל ו ב י ל
וליחתה ו סיםגאו םיץםרע^ םיעטוק ,ןחרססאח ת# חול\מל ונ ל 11 :עטמ
חה
• ם יל וב י לע ס יר 3 םמ ןייד ע ןיא •םיכומנ םיריחמה •ריצבב
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83