Page 79
P. 79


ם י ר כ ו מ • ק ו ו י מ ב ם י ל ו ד ג םיי)י)ק * י .גרויניב־ג? ה ד ר ו ה ב ם י ק ס ו ע : ק ר י - ן ג

. ם ו ל ב - ר פ כ ל ו חנומ) # ח יר ק ל
ם ת ו א ו י י צ ו ה ל ו ל י ח ת י עובי« ה ףוסב . • ם י נ ו ט םניו> ח^דיאה י ח ו פ ת ב ם י י ו כ י ס ה

. ) ם ג ו ד 2 ( 5
ןגב . • 0 ו ן י ח ן ג ל .ןווןגרי ו ת ו י נ ב ג ע , ט י י ב ו ר כ ( ו ת ס ח - ן ג ^ וזלתטמ ס י ג י נ ס

ס נ ו ד 5 , ת ו ן י ר י ר<>זע . ד 30 * ר ד ג *ר 10 , ם י י ב ו ר כ ם נ ו ד jO ע ר ז נ וח ס ח
׳?' ’ ■ . 1 •>׳•' .חמדו> יחו־פ ת • ד 3 - 5 ו ת ו י נ ב ג ע
, ג ו ו ד י כ ב מ $ * } j u a r o ל ל ו כ ( ת ו נ ל ו ח 50 ו ג ל ו י ה י נ ו י ®רוח ף ו ס ב ה : 0 ר
, r . ,. י י
־ • דחא ל ג ע ,ד ח מ ! ת ו נ ט ק נח ול גע 4 , ) ם י י ו ר ח ל ע מ ( ת ו ל ג ע 31
,ם י< < וס לזנ 62 ,ש יר ב ח לי& 53 ח זמ ( ה ד וב ע י מ י 11 ? ו י ה י נ ו י ע ד ו ח ב
• ס ו י ל ח ד וב ע י מ י 4 &עמכ ת ר מ ומ .תא ז t ) ) ! ( ר ע ו נ לש 2
: י נ ו י - ל י ר פ א ם יזמ דח ב בלח ה ו וב ו נ ח
ר ט י ל ב ״ ה ס
תו בלדי ח 55 ־־n 15342 ל י ר פ א
52 *- מ 17784 יאמ

50 - מ 16419 י נ ו י
49545 כײז ז ם
;<ןל״כ 1 ו י ח י ג ו י ף ו ס ב : ל י ל
2317 ע ייל ים מ

244.1 ג י ײ ג י ־ j j
ו 457
ם י י ג י « י « ! ן י ו ״
3200 ם יח ו רפ א מ ״ ' ״
■ ם י ' 1 נ ' ח ! ו
!!'■
ג ו - ר י ל 9 » ס יזע ד ח כ הלטהה ל ע , ,ם ירפ ס מ
[!ב י גמל. 0 י$ יב ב״הס
,י זז jit //׳.׳ י ‘ ג ־ י □ ;* ! 1
גויולי^טמ 237 6 - מ 17940 260 70 לי ר סא
י T . V; , .U ן u ער ז ] ר no :
1י 2 3 * 7 -מ 37110 46759 יא מ


M 8210 - ם . י ז . ח ן.־י ע ג ב ג
37834

27690
י י ר ■«. ו זר ׳ י י נ ו י ײ
, v
יל•
־
82740 110663 ...... , עמ> . . ____ ״ חס
כ_
-״ דה ־י ^ V . ז י
5 &/< הלא ם ימ ד ח ב ה ת יה ת ע צ ומ מ ה הלטהה
0 י ;י
• ) ר ע ו נ ל « 1 1 « 2 ־־ו ם יר ב ח לש 5 0 .5 ח זמ ( 65 י נ ו י ב ה ד וב ע י מ י
ו ב ת ־ 1 .י
• ו כ ו . ו כ ו ד ע ו נ , ם י ד ל י ,טירבווח לכ .תא «ץבמ "«דחה לכואה ררח ת ד ע ו"
ןדא לע חב.י»<ימ עגמחל ,^דחה ל כ ו*ה רדח כ רדסה ו ן ו י ק נ ח לע רומשל
.ך כ ו .תוגדחח ןמזכ■ זילחח
:ר ב זג ה לש ןוב© ח ו ן ידח ךותט
— ----------------- - ----- -- -------- . ----- .■ I ■I — ■4 — m ווו וו וו I 1A 11 1111-1” ■ *— / ■ — Wa g
000
י ר ו ד י ס ל ) ײ ו י ב ! 1 ומחיינ ח יג ׳ץ ג ר וכ ז ( י״ל ?< .- ךסכ חאולח ו נ ל ודרסוא
־ ' י־ו ' י ף . ; V . . ו
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84