Page 8 שדה נחמיה
P. 8


ןושארה רושעב תרנכ ץובקמ רקיעב - רעונ תורבח וטלקנ הנידמה תמקהל ךומס
, היישעתל םינבמ ןכו םיפסונ םידלי יתב ונבנ , םיפסונ םירוגמ יתב ונבנ הנידמל

ץובקה . הדשה יפנעבו הגדמב יקשמה חותיפה ךישמה . םינושה קשמה יפנעל

, תומיוסמ תועיגפ ץובקה גפס המחלמב , םימיה תשש תמחלמל דע חתפתהל ךישממ
דומצ , שדחה לכאה רדח ךנחנ 1978 תנשב . ןלוגה תמר רורחש םע ןציק לא ואבש

תוליעפב לחוה 1985 תנשב . ץובקה לש ינשה לכאה רדח היהש - ינמרגה ףירצל

שפונ רפכל ןכמ רחאל חתפתה ףנעה - רוזאה ילחנב םיבובא ילויט , תיתוריית
ןמזמ ךפה רבכש לעפמ - םויק תונש 40 לעפמה גגוח 1988 תנשב . םיפסונ םימוחתו

. ילארשי ללכ גתומל הימחנ הדשתוטרפה דצל םירבחל היינב ךשמה , םייחה תמרב הילע הכישממ םיעשתה תונשב
תלחתה , ץובקב םילודג םייוניש – 2000 ה תונש תליחת תארקל . ישיאה ביצקתב

תונשל םיליחתמ םיבר קשמ ינבמב , תוריד ךוישו ילאיצנרפיד רכש , הבחרה תנוכש

תמחלמב . יאנפו תוברת , רחסמ , הקוסעתב = םישדח םישומישל ירוקמ שומיש
תנשב . תושויטקהו םיליטה תועיגפ ופלחש דע , םורדל םיבר ובזע היינשה ןונבל

... רומישל בא תינכת ץובקב תכרענ 2015


   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13