Page 80
P. 80

)ת ו יל ו ח( ה י מ ח ג - ח ד ש
6 -םמ ,ה יצ מ ר ופ נ יא יסד

י מ י נ פ ג״ימת ל ול א - 1953 ט ס וגוא


;מ ד ג ו רחאה ת ו ח ישחו .ה ז ב י ר ו מה __ י נ ו י ד ך 1 מ ת

לע םיפיקמ ם י נ ו י ד ולחנתה ת ור יכ זמ ה לש /ווב יש י 4 ךשמב : תזזלורחח תיג.
-סלה י" ע רוורפל קר רזעסא לממ 1 חח ח יע נ תא : ןמקלדכ םוכיסה •יתומורחח תיב

חלחנחל חפתוקמ חיחח ו ז הגאדש טלחוה • ת ורי ל יפלא תור^נע חמכ לזע : חעק
ת וכחל ו ם ימוליש ה מ ת וח ו ל ןו ט 15 ןימ זה ל טלחוה •הצובקה ר ב ז ג ו לעפמה
- ז ו מח ר נ ר ב וג ח ו ןכ ת י •רדסות למ\נ(חה תיעכזס דע ) ן ו ט 15 ( הקבאה תנמזה םע
5000 לז& העקמח לע ב ויח ב טלחוה •חברהב בצמה תא רפשל ל כ ו י הקירמאמ ןמ

חנ מ יצח ךותמ הוקתב )ם ינטק .תוחול ל התכינפה( תלוספה ל ו צ י נ ףגא ב י זי ל
•החיעחו ת ור יכ זמ ה רוש א ל חגאבות תועקשהה רתי לכ • ו ז העקשהמ תלעות ק יפג
ילבמ ם ימ יוס מ םיחטשב לעפמה תואמצע לע גה ונה תא הגזמנ אל ללכ ךרדב
ק • ו מ זע לעעמ ן י ב י ד י ר ו י ןמ וא ב דירפה ל

, ת ו ר ע נ ו ם ירע נ 18 תע 3 הנומה ,ר ע ונ ה הרבח הא ל יד ג ה ל טלחוה ג ‘ : ר ע נ ו
• ר ע ונ ל תפסות לבקנ דעסה דר\»מ תועצמאבש ם יב וט ם יייוכים שי • 30 דע

□ וקמב •רעוגה תילע י״ע ו נ ל העצוה רוסא "ר ע ונ ה ת נ י פ ” תא לבקל אל טלחוה
» ,
• ר ע ונ ל ם יפ ירצ ה ת נוכ ש תא ,ת ונפ ל ו םירבחל םיאתמ ר ו י ד גישמ ל ו נ י ל ע הז
• ומדח ר ע ו נ ו נ ל חיטבהל ידכ ב םיצמאמה ל 2 'יחא י תו שעל טלחוה הז םע ־דחיי
ותחפשמ םע ד נל וה ל חילשכ עסיי ןיחגיוע חודיקב ס)*חוה : «. קחצי ת וח יל ש

ם ינ וב ה תעונת ליחתת הגש יצחכ רובעכש וג ל ר ור ב תויה!־ ך יר צ •תחא הגמל
• קחג*יל ףילחמ דימעה ל חשירדב ו נ י ל א ת ונפ ל
ר ו י ד ת וד יח י 14 ־ רנ ל ורש וא ה* ן ינע ב מ וב ור מ ת ו י נ פ ירחא : ם ירבח ל ןוכ « ?
14 רפסמה • י ם יתחז<שמ~ו ד ם יפ יר צ הבולשב 6 קר התע תעל לבקנ /ילאמ ךא
2 ,ס יר גח 48 ונט לק השעמל .)ר ד ח לכב ( 3 םירבח 42 לש תפסות לע םסובמ
18

)רדח לכל 2 ,ם ירבח > ( ת ו ד י ח י 24 -ל ונתמלירד תא .ם י ד ל י 2 - ו ם ירוה

- ו ד ף יר צ ב ר ו י ד ת דיח י '•יאלקחה זכרמה ו דוחאה בל תמוזלתל שדחמ ונאביה
ןתגת חזה ןוכשה ר וב ע האולהה ת ו י ח ו נ םע ינ*חו רדחמ תבכרומ יתחפשמ
.ם ינש 10 - ל הארנה י&*ל

קר עצבנ התע תעל •רוםיקה תנקתה תנכהב לחטי 4 <ער םייחש טלחוה : ר וט יק
ר וב ע לבקתג רמא ןומ ימ ה , י ״ ל 3000 »- לש תרגסמ ב ריבשמהב ת וינק ה תא.
n • ה ז לעפמה
עבר נ תורפה לש .תואירבה בצממ ן י י ו צ .תפרב ב*מה לע □ י נ ו י ד ב : ת ו ל גע ר יד
-חל חאולה ונל ב ק אל ן י י ד ע •םייקה ר יד ב ם יע ור גה םיאנתהמ הב־ורמ הדימב

חינה ל זעי •תואלקחל קנב ל הז ן ו ד י נ ב ו ג י נ 5 ט יפ לע. ףא ?שדח ר יד תמק
­ גע ר יד ל ת ינכת גישה ל ,רושאה ת לב ץ דע ,טלחוה • ב ורץב רוע ת א ו ■ חאולחחש
י • ” ל 4000 ״-כ הלעת תאזה ח*קשההש ם יכ ירע מ .חטשה תא ןמסל ו תול
.תא ם ירפ וח •הדובע ל וג ש ג נ ע יבח ת ינבת ע וצ יב ל רושאה תלבק רחאל : ב ו י ב

ןפ וא ב ת נת י נ האולהה יכ , ) ם י ל ע ו פ 8 הריפחב ם יד ב וע ( ם י י ד י ב תולעתה

ןומ ימ ה תרגסמב ת ודובע ה תא עצבנ •םילסבומ ם יל ע ופ תקוסעת םשל ד ח וימ
• י ם דל ח י .ת ו דס ו מ לכ ו ם יק ית וה ןוכ מ ם ירובק ו י ח י ב ו י ב ל •התע תעל
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85