Page 81
P. 81©

ז י ח י t o ןיע לזמ תומךאה ל ע פ מ ל םיפתו^כי וגרזעיואזע וגל וע ידוה : ם ימ יז. ע י 1
• )ם נוד 900 ( חל* מיחמעג זעירח ליחפחל ם}יחוח *חלוחה קמעב
!ןרקממ ,םגרד 30 חטמב ררופ ןרקי םע גוופתוזעל • םנכחל טלחוה ! דרו*? ןרק
• וגל החטבוה אל ירמא ו ‘ התויא וג^קב רזמא ,חצעומח תרזע ילב ךרוצה
תוביש י לש םויח רדסב י ע סומ הזח ףיעסח תועובש. רהס־ מ הז : הק 5 סאח < ח 3

חזמ •הרועש ןוט 85 לס תומב ונל העיגמ תמדוקה הגשהמ דוע •תוריכזמה

ךכ ,הגועה ל® םיכומנה ם ילוביה לע םירוט ל ונל ונת ינ םג •ןומ 60 לבקג
יאלקחח רשקה חתיפמ יפל חיפרלו לול ל השורדה תומכה לכ וגל תחטבומ םצייבע
תוססוכ יבגל ןידה אוה ו ,ם יגיערגח תלבקב םירגפמ דימת וגא תואיצמב ךא
•בצמה תא רפשל ידבב םירחא ם*יק-#מיב ס יגיע וג תיגק יד י לע םיצמאמ וניש ע

איה םג רשא .,תוכירבל תויסוכה תקולחב לחש רוחאה דוע םירבדה תא ־ךביט
לכל םיגד< חקע 0 » םיחיטבמ סומרותה אוב םע .ח ז ףנעל ווקיפםמ ־ מתיח םצעב

לזמ תומכו סומרות ןוט 10 ,הרועש ןוט 10 יקשמל ועיגה עובשה ; האבה ;הגשה
. ל ול ו ת 0 רל תו&סוכ
ערתטוי מיחועחה ףיטק לכ •רחואמ ףיטקל ומרג םירחואמה םימרגה : ףיטק ה
ם וי לכ רדסל ךרוצה יג 3 ב קזעמח תא דימעמ רמא רבד , דג<ב תועובש• 6 לע

ם וי יצחו 'םירבחל ס ויג ם וי עובקל טלחוה ! םיעטמה'ףנעב י םידבוע• 50-40
קלוחמ וא תוחבזמב זכורמ ב םירגחח תריחה יפל( ףיטקה מיסוקתב םירוחבל
׳••*׳׳ - ״ . . . . #
זנ?יא 5 לש .תוגולפ ב עצוב י ומצע ףיטקה ) • הדו ב.עזז ירחא תועשב םי:מע 5 4 -ל
י לכ עטמל זייריח ל ךרוצ היחי ךכ םזמל •יארחאה תויח ל ך יר » : םחמ דח** רשא
־־־'חזו. הדל געה חדעוז* 7 טלחוה •תועובט ' 6 ךשמב קחמה יחגע לצמ־ ז םירבח 3 :םר י

י • ־ •עויזיבח לע םיל
:הכ דע ם יל ו גייח לע י םיירפסמ .הלככ ;ירהו

)ג"ק ב ( 1953 ) ג״קב( 1952


' 57i ‘ 261 • '• ־ • ־ 1 r : • ' 0 ; ־ יסגא
' 1988 561 ' r : ״ ‘ ז • - ־ ; ׳*ם יקס רסא
r - י !: ם יח d ו ח יג ז
' 3968 3330 ןחרטםא
1292 * 1205 " • ו טינ יק ז ‘ ‘ ןס

’ 11306 ׳ 1000 5 ׳ ־ ־ ■ י ־ • ג ח גב

. <: •ג״ק 38 ״ 36$ : ‘ ,, חס חלסנ 24 * 8 * 53 דע
• המ ד חזו ךוניח ה תדעו. הרחבנ 22 ״ 8 -ב המייקתה רמ(א 'חגושארח 'תיתנג ' ה החישב
,• 3 יבצ׳ ,״ נ יבצ ,ל ג הנזעוןע ,•מ רמסא ,הודח ,חטינא : הדעול ורחבנ
D ע ונ ר'צג<<פ ' י ־זל.פ רגרב- • . V • .
ו ן • עמש

- םידבחח •גל תמושתל

­ מו □ ירזוח ונא •י״ל 1000 ״-ל בורק הלע ר 0 <א •יללכ ן וקתמ ־רזח *ס^מ^ג־ה
-וכמ םע עגמב אבומ ימ לכו םירוטקרטה י גחנ , תו ו ג י צמה ג י - י זוג לכמ םישקב
­ וימ תועיסנמ עגמהלו חצובקח שוכר לע ־דומעל ר כ ר • תולגע ,ת ו י-אלקח "ת נ ו
• ם ין<לחב 1 רו ם חמ ללגב ירשפא-יתלב ם'ימעפלו דאמ רקי ןוקת'ל'כ יכ ,תורת
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86