Page 83
P. 83- 2 ~
; a ■ , ■ . י :!'• ....... ;יד■ .,־־■
" V4 : : , ׳-;:;; “ i / ׳ '.־" • • . ׳■.'<'■ f • v , ־ ... :
: םיפנחב השענח*מ

^ וכ יר ב ב . חכר׳ב. ל ו ב י ח י ׳ ו 1 חלאח ס י מ י כ נורמגנה חינשה ח נועב םג : חגדמ
י נ 9 < ״ןויפיממואח חכרעהח ^ ר ן ! 40 ~ ל ב ר ק ת י ו ז ה נוע כ יללכח ל וב יח .ו נ ל ש

• רבמ ב ונב .ליחתת האבה ם ית ה תאצוה !ןר ש 35 התיח חגועח
: עטמה ל ו ב י לש ם י י נ י ב םוכיס

* ג . ק 1953 . ג . ק 1952 _________ ה ז ן
400 72 4 . 37 . 595 רדנסכלא ד ג ר ג
נ 6 . 343 ! 3.000 ן ת נ ו י
• ם יהופת ו ן )פ 100 כ ן| הס וח ל 11 נ 4.9 ם ו י דע •םשילדה יחולשמ ב ונלחתה

.ם ימ י 10 ךות ףיטקה תא ר ומ גל ם יווק מ
17000 ל 8 י ו ו מ ב ןו ט 4.25 ( ה ילגנא מ עיגה רשא םלגה רמוחמ : תשורחה-תיב
** I ־ ! , /•* VJ \ l t r - , ,■* י i ־ ׳׳ " ' ' ’ י • ' , .
תומכח לכמ זזג ו כ *ליח חרצותח ן ו י ד פ .תומכה תיצחממ ר ת ו י רבכ ד ב וע ) י ״ ל
. י ״ ל £< 3000 י- כ לש םוכס ב םכתסי
:ה ע יר ז תינכת
., j-....
־ • . . ם נוד ת ינמ גרא תיקב :תחוע
י 3 ר 0
זז 100 • ל י חפ ן תלת
םנ S ד 4Q0 תחש כ. ״חס
. V-.J .....
זז .100 יפ ר וח ץימחת " ״ ; , .%
ו.'• ' . י ' '״■ ■י■ *'*י ’
זיז ’ 180 )ה ב ליח ( ק ור י לבז ״
#
״ 280
י
׳׳" •
זז 60 ב 4 * ז חט יח : ם ינ ג ד
' ־•י• ׳•.,־< • H ; r - 1 ־* ־׳ זז 170 ו ר נ ס לס הטיח
230 הטיח כ״הס
זז 610 .ם ימ י ב : חרו עש
1 20 ת יס ו ג י ט
זז
זז 730 הרועש כ"הס
If 50 לעב ת ינמ גרא חיקב
ם נוד 1780 ףרוח י ל ו ד י ג כ ״ חס
י ם רבחח .תדעו הרחבנ 12 9 ״ ת ש ב סו י 1 המייקחה א זע ר היגמה תיתנשה החישב
*•ק חמלש , י 5 ר ,ה ר ופ צ ,םחנמ , י ד ו ל , ם ר ו י v d י רבחהמ תובכרו מ ,חשדחח

• ן ו י ד ן י י ד ע להנתמ ות וד מ ע ומ לע רשא

וא ג ו ח ן ג״יש ת תנשב. םירבחה גודע ו תולו-ע 3 < לע ח ז י ו ד הרסמנ החישה התואב

ס ינכה ל ח עג ח :רת י.ה ןיכ- •הזמדחה הדעוה לם החלו ע ה תארקל תושדח תועצה
רפסיי לעפמה חא גיה נה ל ,״ה לכלכ ״ ףיעס ל ק 1 עמה-תרצותמ רבחה. .תאנ ח תא
• וכ ו ״רבחל

* ם יע ג עח לב לש םייתנ!מ ם ימ וכ יס איבה ל ונת ע דב אבה ה יצ מ ר ופ ניא ה ףדב
• אבח ףדה תעמ וה תארקל רמוחה תא ןיכ ה ל ם ינקבחמ ס ינפג ח ע ילע ב לכ

, ס מ ריוזנע
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88