Page 84
P. 84
( ת ויל ו ח ( ח י מ ח ג - ח ד ע
סמ , ח יג מ ר ופ נ יא יסד* £

0 .י s j $ ד״יזמח ירזסת - 1963 ר ב וט ק וא: נ ו ח ו רחאה חוח י pm ח ור יב זמ ח י נ ו י ד מ
ג ו ו י ו מ כ ג ו ל גחו רסח חנ ו רחאה הגמב. ל ב זב ל ופ יט וס וח . י ד י לע : י נ ג ר ו א .ל ב ז
0 צת 0 ה רשא ח ינק ! ל ב ז בוק 240 . ח ינק לע רבודמ נ י . גל 1 ו,א !יבז לש ת ו י נ י צ ר
י 1 ג ימ כ .תומכח .תינק גרא םיגתמ )םח קר א ל ו ( ם יר ב זגה • י״ ל 1500 .-ב
• ן י י ד ע ךשמנ ן ו י ד ה •וגלמ ל ב זב ל ופ יט ל ׳.ע ו בק שיא

ן& וא ג טלחוח •לולח חא ל יד גה ל .תורמפא תמייק ח יס ולכ וא ח ל ו ד י ג םע : ל ול
• זזז 1 מ ימ ג ינ ח חודסומה י ד י לע תרזעואמ הלדגה למ ן ו ו י כ ב ל וע פ ל ינ ור ק ע
.ת ול ימ מ 4 5 00 -4 0 0 0 לש ןו נ כ ת ל עיגה ל ל כ ו נ ו ןכ ת י י

ןוקתזומ ר וזח ל דמ וע ר©א 0 י ד - ו יח תנקתה ך ר וצ ל ; 9 י ד- י ו « י י ם אל ח p םילכ
•־ק ח םילצ .תנבהב גחודוב.עח ע ו צ י ! ך ר וצ ל ו )ר וט ומ ה ״תיבכ בוש ד ומ ע י רשאו(
יא נוכ מ גיזעהל הלחוה •דפיש 'יאנוכמ ל םיקוץץ־ ו נ * םיאבה םייעדוח ב ם יי^ ל
יא נוכ מ ח ת nr נ זז ח ןימ זה ל ו ז ך ר ד ג חילצ נ אל סאבו ןיזוע ב חעדומ י ד י למ
• • ״ • • חץזשי

למ ( חדי^חכ ליחתהל יאדכ אלו ת ור ונ צ ה לכ תא ונל ב ק אל ן י י י ז ע * * * חמש
-״אגח •תו דו׳גצה וריונו י#ו דע חנמתס יח .תו לעח 0 הנכס ת מ ייק יכ ) ר ' 5 נרמ י ד י

; • - ♦ןמד• רסוחמ וב רצ י ד הץה לעפמל רסמתהל ל ו כ י ו ג י א חוכ
חמ 0 < 600 אזמ ך , רע ג ם נו ’ ד 1400-1 םכתסמ ם ית י ז- ן יע לעפמ. לכ ; ם י ת י ז - ן יע
מ£חו ז 1 : 0 • יבמ ו מם ם י נ ו י ד ' ירחא • ם$מ המ קחרמב וא ם ית י ז- ן יע ד י לע רחיחו
0 י י^יג \ ; 5 •דבדול ת ו י * ד ב לע ב ו^ יח גהושעלו תחא חנמל התע תעל ן ינג׳ל םנכחל
ם י ג י.ר« ונ א סח ילע ר 1 א , ם י נ ו ע םייאלקח ם יל כ ו ם ירוט ק רט .וניל א ם ירב ע ומ

*ו.#ינ 1 סשל ם יר וט ק ר ט ינש םע ם י ת י ז - ן י ע ל ת ולע ל טלחוח .חתחפחח תא םלזמל

■ H i ״\ a!p •0W מ ײ חח
ײ׳רמל 0 .דו קין ףווחמי® 1 י • ירבאיחא ך יל ח י •ר ם ייח # טלחו n~?y1a.K ותפלחה
לכ ל דיקחזומ >וא לכק ל םיכסח אל ן ײ ד ע ם ייח •ז״ח 25 - ב ליח ח י רמא קממ י ז כ

. ן ד • יעג. ל״דפ ימוזן גדא םג לבק י • א• i ףס ו ימ .העצה תמ י יק • ירכא ל® ורדע ח תסוקת
ך * *)םדמ ף ו& ( ר ו זח י ירבא רזעא דר 0 ק&מח * ו כ י ר תא םגו ‘ ג חטעו ם יח יז
• ךזממג ן ו י ד ה ו החיזעה תמכסה חגזסוח #ל ו ז חעגחל

כי s < 3fi לכואח רדז 1 מ המור ד םיתבה תמולזט תא םג רבחל טלחוה : ב ו י ב

i i vaft תא ס ג • תויי־חונ לומ ר וד ים נוותבםל ריעפאל, ידכב טרפב ,יזכ ר מ ה
‘ ) יע י כ » ה ;ןיגח ( ריעצה ן.גח < tu ב ו יב ל ור ב ח י
לום סו צ 0 םץלפמ ו קח לכ חלעי״זדיפ ל חבטמה ב וינב ל ת יעס כ העצה ונל ב ק : חבטמ

ן ) י^ ד ג 9 עימו חי #חמל>ס,חהלב.,ק € צרמ( ח ב ט מ ה ג וד ע ול ע לטוח •זי ’ י ל 33000 ״-כ
* * ל 80600 •:- ל® תרגסמגג ^ועצו מה תינכתהמ עצבל רזפפא חמ ע וב ק ל ו ק ודב ל
• ויחיטל ו -תוריכזוצ ל היתונקסמ תא איבהל ו ) ו י ל ע . טלחוה רמא םוכםה(

r r r <* ויר«^תמקח ל^ חעצהח קר 3 <זז לע־ הזולעוה בו>מ ד * : חחיבל ם יר ו ג מ ף ירצ

״..׳־־י 0 ם« וזו-י( :: ר»וא. הזח י ר ו ז י ב ו ר ס ח ר ו ד י 0 < -חדגנהמ ח יריבדמ מ ,.-.• ‘ ד חהיכ ד י
nm י 8 ב •־יעוס ו ן רתי 9 ה ווח י אלו ת ור יל סימלא הברה הלעי ) ח ו י ח ו ג ח ר וד
ז - ־ ׳ י :־ t ׳ r > : ׳ ■ : 5 ׳ * ־ ־ : • . העצהה ך ך ן (? ךרטצ נ האבה
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89