Page 85
P. 85
»וי ןוו־&י יקח תומלחחח יפלמ זמדחם עבסג הנבח-יא ע וגמ ל ידככ : ר ג נ חדובע

- וב ע ןח לומ ( עבםח רדחל י ל מ י נ ימ ט וה יר ו ה>מרחה התיכ ל ח ורגנח חא ר ומ גל
ימ ' ן K יכ ללככ. ח ירגנח ת יע ב ג הימבלחמ ונא • הןמ ר ת ו י אלו ) ן ו ר א ו חר
• ןו ר ת 9 א*מנ אל ן י י ד ע •םירחא ם יר ו ד יס וא םיפסומה ם ינוק ית ב לסטמש
-ר 5 חח י נ ^ ^ ^ ד מ י ע חרבזרת ״ ו נ ^ ר ל ונח דיחע לע ם י נ ו י ד םילחגחמ : רע ג ו
• תוצע י חה ם$ל ד ו חאה ח וכ-א ב הא ז מ ג ו ח • זוחו ק

ױ ב י־ ו״ ד ןורח מ : 0 יאנח. סירייגח ודורכנ הינזמה ה ד יע ול : ם יקיסאב ה ד יע ול ם יר יצ
I ג יג נ זור . . י 15X1 / י
לוחרח ל*ומ מ ונל צ א ח *ר י עיב#ב •ה ניב ו רנבא ,•ם קחצי ,.מ םחנמ ך^נ
ק#מ לב ל ח נ ו ילגן ת וכ יוח מ ןה זזד יע וב .ה נוד ית רימא תולאמה .ח ד יע וח לע
Jim p ל ו ל ח נ ת י ו ם י נ ו י ד ב ףתתשהל האירקב ם ירבח ח ,לב ל ם ינ וס ו נ א ו ק^מו
׳ • חד י עוה. V • r - > ' 1 עטמה לע
ii ד ך יכ רמ ו ל רמפא •תוריעה יחולממ ל עויעיב^ח חגמח חתיח ת יח כ ונה חנמה

ס י ל ו ד י ג ח לש ם יע גומ מ ם יל ו ב יל ע ג ינ ^ חמ ם יר כ י נ ם יג וח ל ונע גח ו ז המוקה

2760 - ל ונע גח חנ» 1 ח • •גיק 4 ־!° עצוממ ל ו ב י היה i8 - 47 -ת נ זעב •םינויעה

וונומח ן ן 1 ז חיח יכ ן י י צ ל זעי הי* סע דח י • ת ו ר י 3 < אי#ו נ עטמ ם נו ד לע • גיק
־ ת ניח במ םג .ךא רותע ל ו נ י ל ע חיהע /וו יעוצקמה תו יעבח תניח במ ח 1 עק רת ויה
Sv ..., • * ׳ ־ ־ • t
-ןורמ זד Wn 4 ןכ ם ינש שול® ינפ ל ומ כ •ף יטקח תנ ו עב .תופסומה ת ד ו ו בעח^ עו צ יב
­ חמה םע קולח הלו לונ ךות ימב. • המו דאה .תירקאח חמק ק יזמ י ד י לע עטמה ףק
*• #1 £ ץ<<ןכזו .ןורבדה םעל ם ינ וש םירמח 8 נ ג למ •עטמב ו ס ו נ חמיצח תנגה ל הקל
וו ו ילעה# ^רא ב חי&תה ל ו ד י ג ת וד ל ות ב .ה נומ א ר ח םעפב הז היח יכ רמ ול רמ

ונע גח יוזעא תונקסמה •חזח קיזמה למ ר ת ויב חמק הפקתה ריבדה לש נ יעס ו גח
י ■ , ; • • : ; י י • י י•
• הל ווצ ץרא ח יע ס ו נ ל י בשב ב ימח יע וצ ק מ ־ס כ נמ מ מ ל ת ו ל ו כ י ןה ילא
■ •
רמסמ א יב נ םא קיפסמ המגדה םמל • רת ויב ת זכ ורמ חתיה הנ#ח ףיטקזו זונוע
י.נ ^רוי למ ‘ ו ק ו ו ש - ט ס וגוא ב 29 דע 19 ם וימ - ם ימ י 10 ךות :דב לב דחא

p&o ן יא ךא , ם י נ ז העבראב דבב דב ףי> 3 קח ליחתה המעמל •תוריס ן ו ט 40

ו י ח ם יק נ ן ת ע ינמ םמ ל ע ז קמ ו ה רשא ם י נ ו י ל ע םיצמאמ• ףא לע יכ
-כ» 1£ 4 4 1 תמ !ל ג תרכה זטי םידספח ו ז ו ב ז ב אבהל ע ונמ ל יד כ ו תרצות ב ם יר ב ינ
. .תרג ו חח ו ק ו ימ תא ן ו ו כ ל ו ג ל רמפא י ר ו ר יקח .ת יב • ר ור יק גויב תמקהו ן ו נ
ל ו כ י ר ו ר י ן ג ח ת י כ •תילמיסקמה תלעותה תא עסמה ןמ ו ז כ ח רוצב א יצ וה ל ו
י . •*'ו ל נ רע^אח רשא רתו י J1 ימ א נ ו ח גוע ל הדובעה ת ג יתגמ דאמ חמק הגוע ו ך ©הל
ח יח י ר ור יק ז ז נ ו י ג , . :רקיעה ך * •הדובעה ןו ג ר א ל ת ו ל י ע י רת יב רסמתהל ס יע 0
^א םלממ םן,יה ץומח יכ מ יץ ו ומב- ולח רמא ם י י ו נ י מ מ האצותכ חרכה ו ג ל
ח י 1 אלב םיעםמ -תלדגהב 0 עס םג ן י א • הבו) 0 -תרצו ח ר וב ע קר בוטה ריחמה

. י . ־•־_.- ■ ; .. ■:-ח., ■< . r • ר ור יק
ן י מ ו ן יימ לכמ״ יב רמול דימפא ללכ ךרדב • ם יל וב יה לע רמסמ■ ם יל ימ תעב
ר ת ו י ם ייק נ .ווו ר יפ ל ונע גה םיחופת ב •תוריזגה ת ו כ י א ו .לד ב יב• הילע חח י ח

־ -&חל 1 - וו ד ו ח דחו י ל ו ד ג . ירפ ל ו געגח «חו 0 חה מע נ ג ד ם יסוס ירח 11 - ל ת ודוה
. .^יי י ב מד ם ר ו ג חא וג ד מ ל ת ונורח א ה םיגמה ךממב •תילגר־י־צרו ת ננכות מ תאק

,. .- ר וג ה דחא וח ז יב רמ ול רמעאו סעפ רמאמ ר ת ו י ם ויכ םי־־ני־במ ו ג א ו עקרקה

•ם ילוביה תלדגה ב םיבומח רת ויה םימ


& ׳ ס / י ן י ו ^ ע■ף 0 ׳
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90