Page 86
P. 86


3 - -
• ג י ק 1352,86 ל*פ ל ל ו כ ל ו ע < ם יח ופ ח ח עטמ ב ו ג ע ג ח לכה ךסב
סג יכ ן י י צ ל ר « 3 א ךא ו נל ז 0 ם י נ ו מ ה ם י ל ו ד י ג ה ן י כ מ ג ר וח ח ןב ה א רח : ם רכ ב
ם נ ו ד 3 1 /2 ל ע ( י ג ר ו ב מ ח םק־סומ ב ד ו ח י ב טלחהב . י ד ר ו ק ר ל ו ב י ל ו נ ע ג ה ןא כ

ח א צ ות ב ם ינ^ גח לע ראזמנ ל ו ב י ח ןמ ר כ י נ קלח יכ ן י י צ ל זעי ךא )• * • ק 9970
לע חרא»נ רזמא ת ומ כ ח תא ם י כ י ר ע מ ו ג א •חכטמח י ד י לע ח ט יל ק ת ל ו ב י - י א מ
ל ו ב י מ קלח יכ לדת ש ח ל » י ל ל כ ך ר ד ב • □ יע ס ו נ ן ו 0 2 דע דחא ן ו ט ב ם ינ ס ג ח

• ם גר ד 7 - מ • ג• ק 15385 'למ ל ו ב י ל ו נ ע ג ה לכה ךס ב * ם י ק ו ו ר ל ן ו ו כ ג ם יב נ ע ה
רומא חמדחח חנכב יכ ה וק ח ו נ א ךא ת כ ב וס מ ו המק ח י ג ו ס א יח ו ז : ם יס ג א ב

לע ם יל ב ק ת מ ם י ל ו ב . י ל ע י ג נ ו ס גא ח ל ו ד י ג ב ח י ל צ נ הכ ד ע ה ח יל צ מ ו ה ס נ כ וה
. ) ם נ ו ד 3 / 4 ( • ג י ק 571 ח נמה ם יס ג א ה ו ל ב. י כייהם •ת עדה
• ן ו כ י ת ה ם י ב ו ב ז : . ת ור יע ל חמק ק י ז מ ה זח ל ו ד י ג ב ו נ ש י ע ו ד י כ : ם יק ס ר פ א ב
ןח ג ייגשח ר מ וח ח ד ו ח י כ • ק יזמ ח גר ר ב ד ה ל □ י ג ו מ ס יר מ ח ינ מ חנש ה ו נ י ס י נ
• יק ג יר פ ל>ע 99% - ל חנשה ו נ ע ג ח • ה רבדה ל ר ת ו י ם ג ם יא ת מ א וח ו ת וא צ ות

• )ד ק ת ש א 1 /2 ת מ ו ע ל ( ן ו ט 2 ~ ל ב ו ר ק ה יה ל ו ב י ח
• )ח ר ר ב ( תחפח לזע חלאזעח א יח ו ה ב.ואכ דאמ ח ד וק נ כ ע ו ג נ ל י » ד כ ה זה ם וק מ ב

היח י אל ר « א ב ר ימ ח ת ו ךלת עת פה ל » הלאזעה־ ם ח י נ ימ ל ם יע ס מ ה י ו ב י ר םע

- ן ב ® ו ב י י חימעחל תשגל ו נ י ל ע • ת ויו מ כ ה לכ תא• םר ל ק ל חבטמה ל 0 ו ת ל ו כ י ב
- גיא ח •חובג אוה ®ב.ו ימח י ר 9 ח ר יח מ • ם יק ס ר ע א ו ם יח ופ ת ל ד ו ח י ב ןייפ נ א ר י ע

• ה ל ו ז ו ה ם וזק ^ יא יח ס י ו ב י י ל ח יצ ל ט ס
.תבחרחב. י ג ו ס a>w ם ה יל א ו ג ע ג ח ש ם נ ו ד ! 70 ־־כ ת ו א ר ל חרכח ן י א : ם ו כ י ס ב ו
המכ ם ויק ב חרכח « י ת ומ ד ח ת ו ע י ט נ ל ע אבזזכ. ב וזס ח נ יכ ה ד ימ ב ךא ת ו ע י ט נ ה

׳ רוס מ ל ע ד י י ו ףנעח ת ו י ע ב תא ן י ב י ר)עא ם י ד ב ו ע ר ב ח ל ע יג ה ל ו נ י ל ע • ם יר ב ד
­ ­ על ו ג י ל ע • ןוכ ימ איח ח נור ח א ה ח ד וק נ ה ו • י ו נ פ ה ן מ ז ב ם ג הבשחמ טעמ ו ל
ץראח יאגת ב ומצע תא חיכומח ע ו ד י ח ל כ ו ה נ וכ מ לכ .ש וכ ר ל ו רמ ע מ ה לע ד ו מ
הרומחה היעבה הז*עמל חיתיח ת וד ב וע ה ם י י ד י ה לש ה יע ב ח רש א ב , ץ ר א ל ץ ו ח וא

ך • נ עה לש ר ת ו י ב
: ם י נ ו רחא ם י מ ו כ י ס
) • ג • ק ב ( 1953 ) » ג » ק ב ( 1952 ________________ !_זה

ד 6028 23000 ס ש יל ד
26603 15543 ב ח ז ו מ ם ש יל ד
6 5 3 ? 6 2 14 חמ ר ו יגסו י

. 1374 • 450 ס י ב ד ןב


ג יייס ת ב ל ול ה

2206 1 °5 £ ר ב ו ט ק ו א ת ל יח ת ב ת ו ל יס מ רפס מ
בייחה , 28 65 ת ו י ג ר פ ( 2 46 4 1953 רב׳מס־פס ף וס ב יי יי
( 5329 7*»ר ״ - v
( ? 1 5 6 ב. ,ז יח ימ כ ( 2194 ־ ג ״ יע ה ךש מ ב ע צ ומ מ יי ״

( 835 ביייסלתב( 634 ג יייש ת ב ה ד וב ע י מ י

״ ) י ג י ק 4800 ב ״ יש ת ב ( ׳ • ג יק 7712 ג יייש ת ב רשב ,


ם מ • ןו ל ע ' ^

■10■ 4 9
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91