Page 87
P. 87
■ : ם י צ י ב ה רפס מ

ב " ימ ח ג יי ימת
100046 ל ו ד ג ה ח בטמ ל
, 25704 ם י ד ל י ה ח בטמ ל
330150 322067 ה ב ונ ת ל
822 ־ ם יר ב ח ל
• V .2059 ן מ ו ז מ ב ה ר יכ מ

■-־ r !, 126572 •תיב כיי ה 0
1 . 32 * 1 26 יי כ חס
יי ׳ a n י■ י ה ר יכ מ
1; ;: (46683! ב,זי י שתב.( 450 653 ם י צ י ב כ י ז ה 0
י ׳! ?! -! iv; (B80 :גיז י ןקתכ( 20 5 • • • '* י ״ * ח זע - ת ל ו ג נ ר ת ל ם י צ י ב
(560 ב״ יש ת ב ( 711• • • « *״ יש ת ־־ה ד ו בע ם ו י ל ם י צ י ב• יי ג ימ ח ב ה ד ו בע י מ י לס ם י מ ו כ י ס

ב " י« ה ג ״ יס ח-
ן־ . ־ ״
ס ירי:כז& ... 1 . 0 יר ב ח ם יר יב זע י מ רבח

409 4 32 11205 396* 32-3 !־ 2107 ר ז ע י פ נ ע ו ם יפ נ ע
1300 3• S 1122 1739 3-5 130 5 ת ו עקזעה
2 48 7.8 27?5 360 7 .4 2783 גוו י ל ל כ ת ו א צ ו ה

19 ־ 19 ! ד . פ 6 ״י 5 ° • 1 669 18 6753 ם י ר ג ו במ ל גחו רש
172 : י S3• ד ׳ 8327 97 24-7 9281• . ם י ד ל י ל תורזמ-

15. f ־ 5438 1 4. A 5330 תבח י מ י
100 100 .
■ 6570 6997 ם י ג ח ו ת ות ב ש
7733 41646 7829 14556 הקיפסה י מ י יי כ חס

יל ע ל פ •(113. 8 - ב ייי שח( 122• 1 ־־ ־ יי ג י!קח :ם יר ב ח ית נ ש עצוממ
• ° יפ נע ה מ כב ו ת ול וד ג תזעל&ח׳ המכב ה ד וב ע ימ י רפסמ

ם ר י י כ« ה זמ יי כ חס

130, 210 ל כ וא רדח
) חי נ בה לעפמ ילב( 87 166 חבטמ
20 5 317 ״ד התיכ
158 187 בו יב

49 79 הבאזעמו הדוב תמקה
244 ? 6° ( ת יג ר ומ יל ק האקמזו
50 4 928 עטמב הלעה
41 66 א notp
46 76 ב חסש
) ח ד ו נ ע ח ונ ח מ ,ר יע 5 עשמ ל ל וכ (. 1159 3001 עטמ
) י ע י נ ו ״ ״
57 £ 1545 הגדמ
־ ־ י ע ,ח וע יס ג ב ןי ג ב ה זכרמ ,ם ירגס מ לזע י יי ע ם יל ל וכ ם ניא םירפסמה :הרעה
•הדידמ ב הדובע ימ י ו ת ויל ל כ ן י ג ב הוד
' 0>0 'ו ן b _ע


1 9 .1 0 ׳S 3
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92