Page 88
P. 88


)ה ר יל וח ( ח י מ ח ג - ח ד זע
6 יםמ ,ה יצמרוגס גיא יפד
י מ י נ ? g ד״יוזת ןימ ח - 1953 רבוט ק וא
ת ור יכ זמ ה י ג ו י ד מ
ר ג ר ב באזמ טלחוה •חזח ףנע ל שיא ר ים י ה ל ונ ת וא ב ייח החלפב בצמח : החלס
: י :•ביבא ל דע תו חפל חחלפב ד וב ע י
• הרחת^ומב ם גו ד 150 ו נ ל וח טבוה גר וינמ זה תומדאה תרגסמב : חרחתסומ תומדא
קמעה יקזסמל ם יד ע וימ ה םיתטזעח -תא וניט ק ה .ת וינמ זה ,תומדאה תקולחל הדעוב
• ם נ ו ד 150 □ וק מ ב .ם נו ד 100 ו ג ל וביצק ה . רחח יקשמ .תבוטל

ל ע ומ למ י ו נ י מ י ר י לע ל ב זב לוגס י טח לש היעבה •תא ונרתס התע תעל .* לבז

• ד !ביפנ j> T ד ו ד לזמ ותחגזעחב האזה הדובעה בוא עצב י אוה •תאזה ה דובע ל עובק
ח ור וא ל חגאדחמ • ת וריכזמ ב םכוס •הדובעה .תומהבב ל ו 3 יט ג החנזה חתיה ; הו ר ו א

•/ור מ תבב. ר^חח ת ו ד ו ב ע ב ור .חא עצבל ^דרייעחל שיש טלחוה •ןרצחה לע תלטומ

חדובעח זכרמ ת יזע רב ראזמי י פ י> גח • ןעצ ר ןמ ץוח ס ומ ת יר ה י נ ו ק י ת ך ר וצ ל
• הדובעה ז ו כ י ר יכ ר וצ ל
דחא לכ ר©א ם ייט יא חדובע ילכ ונ ק נ הירגסמח ו ךסומה יד ב וע לכל : ךסו מ
: םכוס ר ת ו י חרידס ו -תמאותמ הדובע ל ע יגה ל ידכב •םהילע יארחא
בג)*'.1 ר םי יח העצהה( .תונוכמה קזעמ זכרמ עובק ל )א
)ץ*א םייח העצהה( יאנסחמ עובק ל )ב
)הםירחמ ל גרומ ידע ( תועקשהל רוח )ג

קשמה זכרמ לזמ ודיקנפתמש םלח־וה • וכ ו ם ירוטקרט ,ת ונ וכ מ ב ר י ם ס נ צ 1 5 י ע ה י גמל
­ ­ ועפ וא ר ור יב ה ם ז ו י ת ויח ל ה ע יד י יא וא החנזה ךותמ לוקלק למ הרקמ לכב
•םיגהנה וא ם יטסירוטקרטה ,ם יא נוכ מ ה גוח ברקב הרבסהה תל •
•סייגת ה חא ו ר ר ב י ם ירב זגה ® טלחוה : ) ם י ת י ז ־ ז י ע מ ( 2 ד-ב 6 דט תפלחה

חדעו ב נ ו י * ח־~ ן גב ם וריח בצמ ר צ ו נ החלפל וק כא ז ל« ותרבעה םע י : ונ - ג ן
.ףילחמה .תלאזמ ר ו ר י ב ב לחוה הדובעה
חעצה חאנוח ת ו 1 ג ו 0 ןתחי 4 ו<חנחב ם יד גוע ח לע לקהל ידכב : גרו ו נ בשח -תלחגה
הביתכ ר י י^^וקפסא-לל ו כ( :•ראד־ח יר וד יס לכ •רדחהמ ןופלט ה חא א יצ וה ל
ר וד ס .תא ם ו י ם ו י םכסל הדו בעה ןרדס לעזמ טלחוה • יד ל ו לא ו רבע זז ו )• 'וכ ו
• ®דחה לכואה רדח ל ה ס ינכב ג ה טק ו ן םב ער־ 9 צ ר ו ת זעעל טלחוה ןכ ר מכ : *הדובעה
I ל*עי
• ד גא ב םו קמח, הנפתה ת נ י ו ץח ז ר י כ ו תא לבק •ר יבצזפ רחאל : דגא תוגהנ
.ינר ו ר יכ זמ ה $<ו מ ישכ, אגמ נ רבדה • ל ףסו י ־ - הזה הדובעה םוקמל דמעומה

.חזסולזע ך מ מ י י ר*א ם י ג י 3 ק םרו ץ ב ףתתזעי 0 »נ יבצזמ טלתו ה : ס י נ יצק סרו ק
• קר י ח-ו ג תא •א יבג*ו נ ומ ור 3 ר נ ח ל ר תא ז ה ה 9 ו קתה ךזעמב'• • ם י&ד ו ח

חזמ י רד, זעי. •םילעומה תמיש ר לע ״ת ונדפק ב ר ו ב 3 *ל טלחוה : ב י ר י ם t o ם יל ע ופ
ד ב וע - ר ע ו נ לבק ל תורשפא תמייק • ם ומ ינימ ל דע ם ילעופה רהסמ חא םגמצל
,־ • . ־ י : ־ ; ק )י * י
י־זקיינ ך ר וצ ל הזה רבדה חא .תוסגל טלחוה יינורקע ןפ וא ב •חגוממ-תירקמ
• הירגםמ-ךםומ־-הירגנב ה רזעו

תו עקמנחה תיגכח ן ו י ד ל אבות ת ור יכ זמ ה ל*מ האבח הביזעיב : תו עקזלה תינכת
יי ד • י$ת תנשלח ר to ל ו ל א י ר ב ג ל , ה ד ו ה י ל ו ר מ ח ל1 1 ם . י.. א .ב ה ם י כ ו ר ב ׳־
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93