Page 91
P. 91
f
*
׳ ־ .י• nr TTZ- 4-

•ךשמה - ק ריה - ג ן

.ת יג יג צ , י ב ר ל ו ק ,ב ור כ ,-תיבורכ «קלם ,ם יג ו סס למ : ם י ל ו ד י ג ה רחי
ג נ ו • חל מ ו לע בורקב ו ע י פ ו י וא ם יע יפ ומ ת יע וע ש ו
: וית ס - ג ן


ם ימ נ וד • מ 0 ל ו ד י ג ה
?3 המדא-יח ו ח ם

8 ר ז ג
i ­ חו ע ג ב ג י

15. ם י י ע ר כ
) יב ר ל ו ק , ו נ י ו 1 נצ , קלס( 5 םינטק ם י ל ו ד י ג
3 ג י ם וע פ ל מ
3 $ב*י לצב.

4 תרח ואמ n יבו רכ
65 כ״ חס

ס יס 5 וח ה גיבס כ •שאר ד ב וכ ב דית עב תכלל ן ו ו י כ ח זיא ב הלאשל תשגל שי
­ ורדה םיאנתה גרא םג ם ינ ת ו נ ךא ,חטשה ב ור תא ם ייב יב א ה המדאה יחוסח

םילכה ו הדובעה ת וח וב ,ק וויש ה ת ויורש ס א ל ןגה תא ם יאתה ג ו . ל ילע .םיש
• ת ואצות ם* ו י ה י ךאו ןוכ ימ ה תא רפשל ךירצ• .ףנע ה ת וש ר ל ם ידמועהטרדזב ,דזח א ה ד וד יע ו תארק ל ם י נ ו י ד ולהנתה !ווח י# 2 -ב : ה דיע ו ה תארקל
ןיא ש ףומ ב ל טלחוה • ת ונוט ^ ווע י ד וע ב וה •ה לוסיח ו הריכשה הד־ובעה לע.
ם ה יניע תו# ר יס ל ו ע י ב צ י סה •תיבב תוטלחה י ד י לע םיריצזז־ ; ד י תא ל וב כ ל
• ם.יס יפאב ול ח נת י רמא ם י נ ו י ד ה ר וא ל

­ תה ר 01 א י 0 רגח ה תזיימזב ור ח ג נ לבו^ ר ו ץ י ז ר ו י ם רגח ה ׳■: ם ירבחה תח ישב
ו ! גל ו םהל בוט ל זמ -הצובקה יר ב ח כ • 24 * 10 ם ויב המייק

נ p י ו .ן תלו עס


חול לע ם ימ וס ר ז^ 1 ,ו נ ייע ת . ם י ר בח • ןויק נ ת ל וע פ עצובת 31 * 10 תבשב
• 1-1 .תועדומה


ה ם י ר ך נ א א מ א ל

ך ר ח ב
ך ר ח ב . ת ח פ ש מ ל ו

ה צ ו ב ק ל ם פ ר ט צ ה ב

!! o י א 1 זז ם י כ ו ר ב1 0 . 1 9 S 2 -
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96