Page 92
P. 92

q

3
( ןוו ו ל י n ) 1 ה י מ ח נ - ה ד H
<}. סמ , הי צמרו סכ י א י פד
י מ י נ פ -: די' י שת ו לסכ - 19 ^ 3 רבמבו נm !n1a Ju .P> .aaa
תעכ . ד ל י 80 דע רפםה ת י ג יד ימ ל ת רפסמ תא ל יד גה ל טלחוה ־ : too ר-- -ח , 2L
רססמל דע רפסה ת יב תבחרה .ד ב ל ב □ ירומ יבש ליבשכ תרוכשמ םילבקמ ונ א

.תבחרה תא ז דבלמ *ם יפ ס ו נ ם יר ומ ינש ל תרוכשמ ו נ ל ף יס ות ד ל י 80 לש

ס יד ל י שפחל אצי יר יש טלחוה .ןמ צע ם יד ל יה ת ורבח ל ת יח רכה ,א יה תותיכה
. ו כלש ת ות יכ ל םימיאתמ

ליחת נ ןושארה ב-לשב- .ם יד ל יה ןישמ תמקהב הבשה ליחתהל מלחוה :ם יד ל י קשמ
.ץ ר י- ן. ג ם נ ו ד יצח ו ,ם יר פ i לש תפר , ם י ו ו א ל ול ,ת ופ וע 80 לש ל ולכ
0 ו כ 0 ב רפסה ב ויב תפ-וק ףתתשת י ל " 1000 , — לש תרעושמה הנושארה העקשהב

.ה דובעה ת דעוב ררוב ת ם יד ל יה קשמל ךיר דמ ה תלאש . י ״ ל 300 .- לש
הפוןןתל םירבח לש חבטמב הדובע לש ת ו נ ר ו ת גיה נה ל טלחוה : חבטמב ת ונ ר ות
יפ לכ הדובעה ר ו ד י ס תא אל ךאירבחה ת א 'ב ייח י הזה ר וד יס ה .ם יש דוח 3 לש
; 'י - .חבטמה

הגאד ו .תו ליעפ-תשגודומ י ו גה-ן גב. הדו בעל . ג קחצי לש ות ס ינ כ םע : י ו ז - נ ג.
!ווע ד זמ ק חול לע ת ע ו יפומ ה ת ו ארו הה ירחא ואלמ ,םירבח .ה ז ףנע ל תשדוחמ
- . . . • ־י■ ־!.ויכ ו סיאשדה לע הכילהה ן ו ג כ י ו ג ה - ג ן י נ י נ ע כ
­ בה ^וא ר וב ע יש רחאל דגא גהנכ ה דובע ל ס נכ י .ל ףסו י*ג טלחוה : ד גא גהנ

.עובק■ גהנ התעמ היהיש יד כ ב הגיה נ ן ו י ש ר גיש ה ל .ל ןור ה א לע .ת ונ יח
­ מה p שמ תלהנה תא ומצע לע לבק י . ר המלשש מלחוה : ו נ ו ת כמה קשמ תלהנה גיכ-נ
: .ס יע ד וח 3 לש הפונת ל ן ו י 0 נ םשל ת ו נ ו כ

'■־
■■■ ' " , 1 י :ת ור יכ זמ ה י נ ו י ד מ
ו נ י נ פ ו . ןוכ מ ב ףתתשהל ם י נ י נ ו ע מ וכא : ם ול 3 - ר 5 כב תםפס!> ש ו ב י י ל ןוכ מ
ןושארה בליטב .תופתיזשה ן ינע תא רידסה ל דמו^ ןזו ה רש^״חו אלקחה דרשמל

רס כ , 25 % :ה נ פ ד , 55 ״/»׳ םיולב-רפכ :ןמ־קלדב ו ן כמב גזו פתתשהה י ז ו ח א : ועבקנ


ףתתשנ ףתתשהל הצרת אל אישב ה רפכש הרקמב . 10 % !ז"כ ת ו י ל ו ח ו אישנה
ןומ ימ ה .תא .םיפתושה ן י ב קלוח י ת יד וס יה העקש ה ה םוכס , 20 % ~ ב ונח נא
עספסאח ן י נ ע סצע לע ן ו ד ל ךרטצ נ ו נ א .ח ות יפה תינכתמ גיש ה ל ם יוקמ ונ א

. 0 ישו רדה םי;לכ. 1 תגשהב ןיינעתה ל ןכ ירחא ו רבד ל "אבא"ה תא אוצמלו!■
ועי־ג-ה ) 12 " (: הק י ב י ה 7 ן ו ל גיזיירו גצז ה . 8 " ת ור וב צ סירסח ן י ירע ג ‘ : nmu
ו נ ע צ י ב .ה ע יר ד ל חמשה תנכה ל ת וע יר פ מ חט 0 /ב גחו חותפה תו לעןוה . ם י ית נ י ב
. ס י י מ ו י ךשמב ל וק יס
ם ייח רכה ם ינוןל ית רפהמ ל ע ופ ל א יצ וה ל טלחוה : . ו כ ו ם יד ל י יתבב ם ינ וק ית

םוכסב - הפצר י נ ו ק י ת ,שומש יתב ןוק ית ,תוספרמ ת ר יג ס ן ו ג כ ,ר ת ויב . .
-קמ גומ קמו השדחה התיכל טו היר ללו כ הזה םוכסה . י ״ ל 1000 , -כ V4 ( ל ל וכ .
.י*:*ץ
רגנ< ס יץ ו קז ו נא ךא ה ירגנב דד^על ליחתה .ש השמ .ם יפירצה חמשב תחל ןי ־דש
. ז,־■ ״ י ׳" : י ז.! י״ ■׳* “ ־ . ף ס נ ו

לכואה רדחב םילכואש ררבתח רכעט עובש ב הכרענש הקידבב : ץוחבמ םילכוא
םילכוא ל לכוא יסיסרכ תגהנה לע טל׳חוה .-תוריכזמה ת ע יד י א ל ל ם י ל ע ו ב

. ץו הבמ
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97