Page 94
P. 94- 3 -
r ־ ־•.
.תתל לכר כ .אל . ד ר ו פ ל p ר ץ שרפוה רשא חטשה תא סידדשמ ו נ א : ד ר ופ ןרק
רמ .)תספסא ביבא ב ו ,ה יק ב ( העירזה ד ר ו^ יל ה ת ו י ע ב ג לפט י רשא. ש יא
• ןור ד ג . ןב וא ר הד היה י הארנכ ו הזה שיא ל ג א ד י ל ק ניפ
דווצוח ב ם ירום ?רם ה לש הדובעה ת ינ כ ות יפ ל : ו ר י ס ל ט ר 7 ! o הדו ny ח יככ ו ת

השולש רמוא הו ה ,ה דוב ע זע ע ר * י 720 ה עירזה ירחא ל דע ת ודובעה ע וצ יב ל
.םשגב יול ת הברה . 0 ו י 24 ךשמב ס ירומ ק רט
הדובעה .תא ד נרםמש רחאמ ינ ג ר וא ה ל ב זב בוס ל ופ יט ש י : י נ ג ר ו א לבד

ד ל 3 י נ ג נ ן• ­ וסמ ת ומירעה .ז* ד ו ד לש ותכרדה ו ותחגשה .תחת ד ב וע רשא ע ובק שיאל

-ות תא ןתת ו ז הדובעש ה וץ נ .שק לש ת ור כ יכ ת ו י ו מ כ ס יפ יס ומ .ת ור ד
•לבזל ם יק וק ז היהבןעכל היתואצ
סהמ דחא רשא ,ה נומ ש תירץמ ם יד ב וע םירעכ ינש ונל ב ק : ק ד י ברע ם ירע נ

.ה יד ג ב ב יכשהו ךס ומ ב ר ז ו ע
יא ן י י ד ע קיפםהל ש י ו ברןתמ ףרוחה ךא .תמדקתמ ב ו י ב ב הדו בעה• : בו יב
׳•.םיתבה ד י לע סירדבחה .תא ר ומ גל \עי .ץ־הלה וק תא ונח נה .ת וד וב ע הל

נוול ע ל ך יר צ ןייב מ וק ה .הצרא וע יג ה 7 ר ל ל ס ינ ייב מ וק ה נ ? ר יל ן ; ^י_נ 2 מו_ק
.יל כ ה תשיכר ל םיאתמ ןומ ימ גישה ל ןעמל לוע־פל וכלחתה ) ! ( י " ל 7000 .-
. 9 .ד.טה ןוק ית תא ר ומ ג ל ם ידמ וע : 9 . ד .מ
. ר ת ו י ב ער ללכ ב למשחב. בצמה . 9 . 7 ו . יה תא ביכרה ל ם ידמוע 9 : . י ו . ד

ת וא ר ו ז 1 זד ירחא אלמל 1 ם י י ת נ י ב .שדח ל ו ד ג טא גרגא תגשהב םילפטמ ו נ א
עי

-מ»ח ם ילכ ב ^/יתשהל טלחהב רוסא .בוו בדפקב ת וע דומ ה חול לע ת וע יפ ומ ה
.סהשלכ י ם יל

.ם יח ולש מ 3 □יחלוש עובשה .השדחה הנועב. ם יגדה קדו ישב ונלחתה : הגדמ
לש הבחרהל ונמ ש ר נ ונ א .ם יגדה ת וכ יר ב _תבחרה ןעמ ל הלועפ היהת דוחאב
.ומ נ ס נ ו ד 15 ' 0


.ד ״ יש ת תכש לש ןושארה שדוחה לע רוסמ ל הברה ן י א סג$עב : תשורחה תיבב
וע י ג ה ר\עא ו ת ד ח להמ . י ל " 9752 . 664 לוע ו ן יד פ נ ד ישע רבד טקו א שדו ב ח

ןסחמ ב דך ע םיאצמנש ת ימ וא תאד 8 3 %, ךרעב וכ ד ב יע ט ס וג וא שדוח ף וס ב
ק וויש ב ישוק םוש ו נ ל היה אלש עובק ל רש 9 א .ת וח ול םישימח ו ה»מכ
.גוז גמ ד הוד לכ תא ץ פ 0 <ל ו נ ל ו כ י אל בוש ,ך פ יה ל .ם יה וב גה םיריהמה תורמל
.םימללשה תרגסמב ע יגה ל ך יר צ רשא רמוח ל ס י י נ י ע ן ו י ל כ ב סיכחמ ו נ א תעכ

ךא הקרז ה ה ת נוכמ ל ס יר ו שק רשא םי רצ.דמל סחיב ת ו ב ו ר מ נ ר ו י נ פ בד ע 1 ןנ ש י
.ו.כ לש למשחה חוכ ב בצמה תאפמ ת ול וב כ ו נ י ד י
תכיפה איה תירקיעה ותרטמ רשא ימיחה ףגאה תמקה לש ךילהת ב םיאצמ נ ונ א
*
, תלחתהבו דד רח ןיע מ ר ו נת<ל דודה רב כ ע יג ה .םישדח ם ירמ וח ל הלוספה
*
סיריזעכמה רח י סג .שדחה רונתה תא. יא פיח £<דנהמ םיןלי גרקזומה ו ע גשה
עושגל ל כ ו נ ונתכרעה יפ ל ו םלוכ טעמכ רב.כ ם ינ מ זומ ימיחה ף ל.א ל 0 ירושקה
.ם ייש ד וח כ ד וע ב ש*<מ יתייש עת ר ו צ י י ל^ 'ס / כ ן ו ל עף ף . ״ ן 9 5 ^<
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99