Page 95
P. 95


ל^־ב " ישת תכשל ח ב un הבו נ ת j ; ד_ייד ג 5
• .-. 1 ״ * 'י״י — — ־ “ " ־ P J iV P P P , . .".ג י 11 ות.
L a!l w il . ........ ג״ייעח ״ .

3740 •״ 4141.- ת וק רי
• 79880 .־׳• • 59962.- ת ור יק
22618 •״ 18077.- • ■ rr בלח
... 368 79.- םילגע

/ ■ 14077.- ס י ג י ב
181.95.
9976 .- ־ : 36 01 .י״ תו סו ע

^.fi2a25x= . , ס יג ד
, 2,3 6844 .-־ 162262 כ"הס'י ׳יי -״ תוברתה תדעו תולועפמ
:ה יגוח ב ובלחתה המוחרה הדובעב הגופההו ויתסה ’ יברע לש םאוב 0y

׳• לאומש רפס תא םי־ארוק “ ־םיפתתשמ 30 ת כ 1 ’ ך ו • ג ח
. ד . ' ס י לי״וותמ•' 2 ,ת ד וזייכ " 4 -3 'ם יד מ ל ו - ״ • 29 ה יל ג נ א »1
ס ימ ד ק ת מ 2 - ו .. .. ״ י 1 .
8 ר ו י ג
..•;׳.־. 'ס יוי״ק מ י^ ^ יפ ו ה סימש דנה לכ אל -־ י ״ 11 ס ע - יד וק יר וז
... ............. ר&תז«.י ז בצמ הש • ״ ■ ״ , ח
. 1 . ■ ״ י • • ק י ל א י ב •יר-יי« - 6 האי־רק
" ". 1 העיבה ,■!יומד,ןקיחזעמה ת ו ד ו 0 י ם י ד מ ו ל - ' ״ 12 ־ימאמארד זז
ח״ ־ • יייול׳פ ברע ריאימ כ אל הז גוח ליבש ב - תו ב דבשח ד תלהנה 11

' r ,תואורה■ רפס& ת רוצכ ות וא א יב נו
■\ : ה ף׳• 1 י c r ' '.ןג ר א ת ה סרס ךא 'ד ם וי־ ברע בצקוה הז גוח ל r - 'מ״לזזקמ
r ::;: i ׳ r • י ; ז:: .ת וב רת י ביי בעב החישה תא י י ם !דיל •לכונ ב ו רק ב יכ ׳ם לוקמ ו״נא
הד־ה בושחת דצהש ת ווןק ל ש י .ד ומ יל ירפס ן י י ד ע ס ירס זו ת ילגנא ה גוח ל

c : י ז 1 :־!ו.־) :: ; י ־ :־;ן■! ־ .ב ור ק ב רדס.ו י

תו ; גצה,זהנלי־ה־ת ,אל :תועובש , המכ לש !ןפו pn ךשמב יכ ןכ ת י, : ע וב ל ו -ק■ ־ת ו גצה

.־ !.תוברת ל ז ברמ ל הבוח תא המליש »אל הצעומהש ןויכ מ : רודא,ה :לבב ע ונ ל וק
: r ־,:,.; nn5.1 • ־ . : . י ד ו ס י ןוק ית ל נ ו לזמ לוקמרה תא ם יח לוק ונא
־-,־ז
,השמ י-"ע שיגומ ם יר ו יצ ב , ילק י 0 ומ ןוד יח :עובש ה תבש י ל לל :תי גכתה
1 __r rc f 19• m• " , S -*.—*i . uwr• A* W..
,ד ב ל ב ת ונב 3 םהמ ,ס יד ל י 11 ח$<כ םיאצמ נ ‘ ח התכב :_^ח התכב השענה לעי

יב ב דע ו 13 -מ ערתשמ ,םנמא ,ם יל יג ה 0 לום . הנ ע 1 14 1/2 עצוממה םל + גזט
לש טעומה ר 5 םמה .תפתושמה ם יד ומ יל ה תמר ילע דאמ דיבכמה ר ב ד , 16 ל יג
­ חה 'ןכ ל ו ,סהשלכ הרבח ייח תוחתפתה לע דאמכ תג השקמ ו ז התכיב ו נ י ד ל י
התכ יב גל דזוד ימ כ הבושח ונר פ ס ת יב יד ל י רפסמ תא ל ידגה ל הרבחה תמל

ה לוכ ובלש ס יד ל יה תרבח ל ש 'ה כ ירד מ ו ה מ גוד שמשל הכירצ עבטה ךרדבש ,וד־
ורבע י ם יע וצק מ ם יר ומ רפסמל רבעמה ו דחא התכ הרוממ ה דירפ לש רבשמה תא
ם ייר ק יע ה ם ייד ומ יל ה ם יא רונה ךות ל סדקתהל ולחה ו , , ןילזו ןפ וא ב ם ידליה
- יפ ר ג וא י ג אועונ-יץראה ר וד כ ו , יר וט ס יה - י 9 ר ג ו א יג אש ונ-ה 9 ור יא :םהלש

. י^ ו נ ורט ס א ו י ג ו ל ו א י ג , י לק י 0 יפ

ן ו כ ע11 9 .ף s z
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100