Page 96
P. 96


\


)ת ויל וח ( ח י מ ח ג - ח ד ש
א 9 *סמ ,ה יצ מ ר ופ ניא יפ ד
41
י מ י־ייני־פ ר״יש ת ר לס ב:.*- 1953 ר ב מ ב ונ״ :ה ח יש ה תר t3 : ח < ח ו\ר ת ;י ר ו ■ 0 ז• &<.ה , י נ ו יר מ
ק ג י ג ו ב יב א — לת ב ר וח א ה לש ם יק ; לחה ןסחמב• ; ה ר ו בע י ל ב ו : .ףר לח -יקלח ת ש יכ ד
־ש ארב ב י ט ר פ ו א ו ק ב ם יק ל ח ו נ י נ ק ת א ז ד ב ל מ ׳'. י ":־ל ־ 15 ' 00 .«־■ :ל® •םוכס ב ם יק ל ח


ם י ו ו ק מ ו נ א • י " ל 4 0 0 •- לש ם וכ ס ב ם י נ ו ש ה דוביע ' י ל כ ו י:*?־ל ׳ 2.00 •ל•: •״ךםב חנ יפ■
-חמ ח מ יכ ר ל ע ן ו י ד ן י י ד ע לח נת מ . ך ס ומ ב ן ו צ ר ע יב ש מ ב צ מ ל טא ל טא ל ע יג ה ל
ח ב וט ה ט יר ח מ ת ונ ק ל ת ור ש פ א ש י .ת וע ק ש ה ה ת ינ כ ת לע ם יינ ו י ד ז ז .תר<ס:מ ב ; ח ט יר
־ : . ,• • • ־ . י " ל 2700 ר ו ב ע
• י ־ • ׳ . . . . . . י *
ר ט א , ו • # ק 75 ט א ג ר ג א יזו י ניק ב ע נ י ן , ךיפ ור ה 4 וא ששמ ל נ ו * לח ח ת : למשח ב בצמה

­ ­ קתמ האיו לח ל ב ק ל ר 11 <פא ה יח י 1 ן אר נ ח יפ ל י . " ל r - • 17000 ו ת לג? ל.־-,ך י רצ ו א ח
א ל י א ר ו ב ף ס כ ח ית א ךא * י״־ל 16000 .- לש ה צ ו ג ב ו ז ח רטמ ל ח וח יפ ו ד ב יצ

­ יא מ 4 ג- ח ם ג " ״ 1 ^ ר ר - ח ן ו ק י ת ב ול יח ת ה ם י י ת נ י ב • ב ר ר ק ח .ד י ת ע ב • ל ב ק ל ל כ ו נ
ל ל כ ב ן ייא־ 4 ־^• ־-' ’ 12 ' ו ת עשח ב י ן י ה ל יל ב • 9 - י ד ~ ו י - ה ד ב ו ע ת ח ע:•: ת ע ל •ר,דס ב .ו ­ נ נ
/ ׳" * - ימ ל ד ע למשח ב ש ומ יש ב ם צ מט^ח־ל ‘ 1 ם יר ב ח ה לכ • ם ׳לביייה ׳םר יז? . זוו-עעב.. םג:ו• למשח
M ■־ r r r :■ ׳ ן - r
' ־ v .ר ד ח ל כ ב תחא ה ר ונ מ מ ר ת ו י ק יל ד ה ל :ר וס א • םומ.-י-נ
• ת וכ כ ס ב ן ס י נ כ ה ל ו 'ת ו יא לק ח ה ת ו ו נ כמח לכ תא ןמ ש ל ט ל ח וה : ת ויא ל ק ח ת ו נ ו כ מ

תווקל• ־ י ע •ם י ת'י ן - ,ז יע ב " 'ם ניו ד 230 •דב-למ• ־ע ז ר יו לי• ד נ קפס ה .א־ל ־ ן י י ד ע 9 ■ חל;&•

ו נ ל ת וש ו ר ד .ף יר וח ה ת וא וב ת ל כ תא ע ו ר ז ל יד כ ב ימץפסמ ־ ם 1 עג. ת ץס פ ח ה יחתש
תא ע צ ב ל ל כ ו ג ״ ס ייל ימ ייט פ ויא ם יא נ ת ב . הע י ר ז יה גריא־ ־ד ו מ.גל .:ידכב ־ גו.ו:ר:מזעמ : 65
I t . ' . * ״ ־ •־: . -
׳• ת ו ע ו ב ל הטודלוע ד ע ם י י ע ו ב ש ךשמ ב ה ד וב ע ה
1 ) 1 יר ח ח תא • ס ד ו נ 60 לש חטש ה יס ב א ב ר יב כ ה ל ־ ■"ונ קפס ה : י ה סב א ר פ כ ה תרש כ ך
• 0 ימ ש גה ינ ס ל ׳ק ו- יד ב ו נרמג.;-הז:זד •חמשח י ל)ע

­ ת י ר ב מ צ ך 1 ו(דוחבז& ז ג ל ו ע י ד ו ה ר ץ ב י ל ד ג מ וויודח א ת ה םעטמ :- !ג^רק ו:ב ס ץ ו ך ,
ך ט (מ י י ם ר וק ה • ם ינוע ׳ 4 'ת וח פ ל ל ע 1 ן ו י ס נ םהל ש י רשא ם י ר ק ו ב ל ם ר וק ם יי ק
. ־ ,׳ ) r ;; י r l ■ ״ . • , ־ r • • ... - * •
־riB .n n הד ימ ב םרו־קב ' ף ו 1 1 ו»ןי • ז 'ד ו ד מ ו ט ל ח וה • י ״ ל 1 00 - . ה ל ע י ו .ת וע וב ש ח^ולוע,
, . ת פ ר ב ו-תד ע ב ו ".ת י נ חבמ ־ ח ז ל-־ת ג ו פתח ־ . ל ל כ י ו ( 1
ל יח ת ה חמדאח יח ופ ת .ת א צ וה ב ל יח ת ה ל נ ו • יצ ר ש ם ו י ה ו ת ו א ב : המרא- יח ופ ת

תע ד יפ ל • ה ד וב ע ה תא !ליח ת ה ל ל כ ונ זע ס י י ו כ י ס ן י י ד ע ן יא . םשגה .תדרל
. ג פ 1 ו ד ל ״ ־ ע ב ו ר ן ו ט - כ לש ע צ ומ מ ל ו ב י ל ת ופ ע ל »(י ם יח מ ו מ ה
י ״ ת יזכ ר מ ה ז ו ץ י נ ה ת לעת ת ר יפ ח ה ר מ ג נ : ז ו ק י נ

ןר ק םע ח ב י 1 &י ה^יח׳־ ר ב ע ^ ע וב ש ב * : ר ו ח אה ןר ק םע ץש מ ה י ג י צ נ לש ה ב יש י

ומ יר ח ה ןךקיח יש נ א * ך ס ו י ו ל א כ ימ ןדצ ף בקה'" םעטמ- 'ו&תתשה־; הב רשא־ ; .ד^חאה
לע ר ב וד מ ה ?די ח רשיאה ךא • וכ ו ת ור ד וס מ ה ת ו י נ כ ת ה , pi0 מה ל)ע ב וט ח בג 1 מחמ
יכ ו נ ע ט ו ח ב ור מ ׳ ת נ ו ינע ת ח וא ר ח אל ם י נ ו ב נ ו נ א וב ח׳שץרד !רפה מ ה .בצ מ ח

• • י • •• ח ש ןצ 'ר ת י ו :ב^נפכ םח רשא □ יץ ש & ל ם יוור ד ד : p ר ן ח־ י/עצמא
-ון<מ ^ פח ל ו ג־לח n‘n ־ת וס נכ ה ב ״התמח ה נדעה יי םע• יבשחתהב י ׳■:■תוסגכ חח ת ל ד גה
״. r )יי ׳.', • ׳־ • ;-• . ־ • r • ז . .. .. ־, ............ . , ״ --------------- -------- i --- •
..................... • 'ץ יז 1 ת ־ זוב ע כ ד ו ב ע ל ^יחח־זז - 0 מ '־גח • ם-יישד־זו .,, no כ ג ה ׳תו..ך־ה מ ע נ ת ד ל ו ה ב . דוד־^ו ה ץ< נ ר >׳

ו 1 . ־ד־לנפננוז
I 1 ב. ו ט < 1 ז מ
t{j Mil
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101