Page 97
P. 97

/
־ ־ ־ ‘ ' ־ ־ . : !־־*•;*׳ ן״דד 2 -

לכ , ) ת ו ד י ח י 10 ו ג י י ה ד ( יס ײ ת ח פ ןןומ ־־ו ד ם יס יר צ 5 ו נ ל ו ב צ ק ו ה : כ ו ן יש
לב ת ע ל ח ת יר וק מ ה ח ר וצ ב '״ ם י י ת ג י ב ח ע יגה ת ינ כ ת ה • 2 מ 4 2 ת כ ו ל ל זדריח ^

2 5 0 0 •- רע ווע מ ה יפ ל־״ה לע ת ת ו י ח ו נ םע !ומ ל ש ומ ה . ה ד יח יה • י ״ ל 1800 - ה ד יח י
.״ • " ,־ ־ r ״; • r
י # I H I סכ ו ם הח יש ב ־ י i ) • " ל J5000 - ־ ׳חליו־ע• ם יק ית ו ן ו כ ש ת ד י ח י ( ב ו ר י ק ב י ״ ל
• ־ ... . . r ;• • - ן- :ך
• ח ת יב ח . ס א יבח < " H't ר ו ר י ב ' ירח א יו מ יפ ־יר צ ה ח תא• □יק־־נ חרוצ.־: ו י ז י א ב . ו םא ר׳רב<
- י ת ל ג ח ה ת יכ ל ה מ ל 0 הל' םהמ־ ם ױ זו ‘ ( וא• דהא, ך ופ ה ל ' ת ור ש פ א תמיי:ק• •יכ• ’ ן-כתי
י : - -.חך.ו.מ-ג
ר ו ב ע ת . ‘ , ח זזת כ י • ח זב ך ו ר כ ה ו ,ת ות יכ ה תרבעיח ל •ע ן ו י ד י ה זז ׳-: ת ןת י ב ה תרבעה.

­ קמ , 4 ומ ש ת יב ן ו ג כ 0 יריו ג מח ת יב ב ‘ ג י ס וק ית : ה־ז ב ו ך •ר כ . ח • "ל.צ.ופ מ ה ״ תי-בל

גררב מ ח ל . ןי ר ת ס א וצ מ ל 1 ) (י. • ר ב ע 1 על " ‘ ד ה ת יכ ״ת מ ל ש ה :ט ר ע ב ו , ת ו נ ו ר א ,ת ח ל

שד חח ל כ וא ח ; ־^ דח מ ת י מ ו ר ד ' ת יב ה יכ ־ ררב ת מ . ) ן ו פ י ד צ :ה ע צח ח ( ע ב 6 זן • ךרח
. ) ו ב ר י ןק I ך ר ד ב ת ו ק נ ו יח ' 7 ש י י י כ ( הת יכ ה - ת יב ס ל ש ו יש רח א ל אלא .הנפת . י אל
........ . • וכ ו ר ד ג ,ח ר וא ת ‘ ,'וושדחה ׳ח ת יכ ה ת י ב ג ה ר ימ א ה ־ל ב ד :תא ך ך ב ל ־ ש י ,

- ק ר ט . ת ע ונ ת ר ו ס א ל ו ם י) 1 ו ב ו 10 מה ם יר ב ע מ ה תא ן ■ ק ת ל " ט ל ח וה : ת וכ ר ד מ ן ר ? . ת י


- ןג ט ר ן י י ד ע ם נ ש י ךא י ם י ת נ י ב <ענ 4 ו ב ימ ינ ר ־ ק ית ז ז . ס י ר ו גמ ה . קלח ל כ ב ם י ר ו ט
תא ך ו;ב ע ל םחל ר 11 3 ־ א ’ ל ןע מ ל ו ע צ ו ב הלאה ם י-נוק \ fl-nu ( ס יב ש ו ח■־ רשא ם יט ס יר ו- ט
.ש יר ח א ת ומ ו־ק מ ב ת וכ ר ד מ ה
• : ־ . c r ז 1 .ך . ״ : r % • • • ; ; . . . . . . .
- י כ ז מ ת ^ ע ^ מ י ח ז ז י ^ ח ‘ תטלח ה ל םאתה ב : הר י בשה ה ר ע ב ו ה■ ל גיסײח • ו ן נ,כ ת< הר ע ו
ר 4 נ ’ ג< , 0 םח ג מ""":ימ יר ב ח חמ ת ב כ ר ומ ונקש/כ ב 'הר י כשיזז ה דובעה •'-לוס יח ־ ןו:נ-כת־ל .חד-עו תור-
ח יר j p r; ־ i ׳ ■ ; . , « . n י ד ך ג
ן י נ ע ב ה ע רכ ה ל ע ג ו ג ה 'א ל ה ניורח א ז! 'הח־י׳שב.ןדא ם י י ח ו *ד״יב ן ודהא• ., •:-ל־ 0 ץ ? ח ג י :; • ח^ןע
.............. י *'י • ה גורק ׳זז ’ הוו־י״שב הדעיו ה תז־מסזז ל;ע טמלחח־ל; ש י • חז
• ו ל ח ט בוה ש יפ כ 1 ־ ות ד וב ע ל ר י ז זח ל ו נ ו צ ר תא ע יב ה • ר ם ייח ^ 1 פמ ה ז ו כ י ר ! ב ג נ יד *
דע קשמה כ ו ז י ר ב ו ת וא ־ף'י לח י י • א.־^ב ף ס ו יט( הזו יש ל צ י ע הל ו ת רי־כ ז,^ב : ו ח ל ט ־ ה ד 1 ר 1 *
־עא
1 ע י ו חח י 11 <ב ערכ ו ח םרט ה זה ר ב ד ה ם ג . ץ ש מ 'י ז כ ר מ ל ם ד וק ה מ יר ב א לש ות ר זח
_ ״ ’ "י" ............. . י י " •האבה ה ח יש ב הב. ן.וד ל
ד ׳ ' י 111 תב ם יר ב ח ת וא צ וה ל ב יצ ק ת ע וב ק ל ע ה ינ* מ ם יר ב ח ה ת ד ע : י ז ו מיהבזח,- ב יצ ק ת

: ן ל ק מ כ ד ם וכ ס ה ת ק ול ח ם י ע י צ מ ל י י , י ) • • 42 • י ו ד חאה " ת עצ.ה( י : V ל. 45 • לוע
.. . . .. ' ’ ' ״ ״ י נ. 2 •- * ש פ נ ו
1 עפ ו חב י , " ל tti 4 • - 2 ר ס גב ר ב ח ל ( ״ 26 •- )ע צ ׳ומ ימ ( שפ וח ־ . * •
,, י ) יל 2 *- 9 • • ״ • ־ - .
• י' ״ ״ 2 ׳ ־ ••- • ; ר ב ח ל •רפס. .־•:•.. :. ־
I • ■ ״ ׳־ • • - . . . . . .
י י ■ ״ • 2 •- • ' ־ י ר ר • י ד י ו ג ו ת 0 לר•
- H e r:: •• r r l \ . r r : • .:־• r . ..
״ ' ‘ ״ ■ : . ‘ י י י ־ 'יי 3 •-■ י י ־ ה ב ר זר
r — »i , " ז ״ r : r
ימכ־; חעצוו ח< ־ "הלכיש ״ כ ■ ע י ף טיל ר יביע הל־ י ם עינ* מ " yb ו ti ל ו ל 'תר׳צ ודו ״־־ :ף״י עסה ,תא-
ז ' '־ ־ -••:•-• • ; . . *ז״ צכ׳ 4/50,0 :;ג•׳! י שתב
ר 11 (פ א ל ו ו י ד ר יר ייש כ מ רפס מ ש וכ יר ל יה נ ש ה ם יע ייןימ ־ם ירבחל•׳ ת־ו עיןל״טה ה ת ר גס מ ב

יל ע ב ) ת ו ( ם יק ויוזוי ! ת וח פ ט מ ב ־ר ב וד מ ה ••ת י נ ג כ ו וא Y י ד ר » ו ש וגר׳ל- חח פעמ ל

'• ה ח יש ב 'ט יל ח ה ל ה יה י ך יר צ ם י טר־פה • ל$ י • ם נ י ; ia 8 -י . 7 .לש קתו

ו ב ר י ס ) ת ו ( ם יר ב ח ש ם יר ק מ ו י ה ו ת רדת סמ ה: 1 יא הר ה ע ב ו :ת ו.י ט ר י.נ ם ת ד וב ע
ת א זה ה ד וב ע ל ת א צ ל ב י י ח ד ח א ו ידח א ל ב 111 הח ר 1 מב ט ל ח וה '״ ת א זה .ה ד וב ג ק ל ת א צל

• ות וא ע ב ו ץ ה ד וב ע ה ר ו ד י ס ש ה ד ימ ב

■ V. 'O ta 0 ■ ן ו ל ע

ר 1 ■ ' 19 5 ^■
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102